31843. lajstromszámú szabadalom • Javítások füstnélküli brikettek gyártására való kemenczéken

Megjelent. 1904. évi deczember lió 37-én. MAGY. ^^ XIR. SZABADALMI ||g» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B184B. szám. Ii/a. OSZTÁLY. Javítások füstnélküli brikettek gyártására való kemenczéken. COMPAGNIE DES CHARBONS ET BRIQUETTES DE BLANZY & DE L'OUEST CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 21-ike. Az ásványi szénből vagy kokszporból ké­szült brikettek 7—12% hajókátrányt vagy kőszénkátrányt, továbbá 0.5—1% kálium­vagy nátrium-nitrátot vagy karbonátot tar­talmaznak és kizárólag ezen czélra szer­kesztett kemenczékben állíttatnak elő. Ezen kemenczék szerkezetének javítására vo­natkozik jelen találmány. Az eddig használatos, hosszirányú tüze­léssel ellátott kemenczék rendszerint há­rom egymásra helyezett kemenczesorból állnak, melyeket keresztirányú függélyes falak választanak el egymástól; ezen falak fölső részei három helyen át vannak fúrva, hogy a szenesedés alkalmával fejlődő gő­zök és gázok a kemenczéből távozhassanak. Egy-egy kemenczesorban azonban három nyílás a legtöbb esetben nem elegendő, annyival is inkább, mert ezen nyílások az eddigi kemenczéknél ugyanazon magasság­ban vannak elrendezve és a középső ke­menczénél is ugyanazon méretekkel bírnak, mint az oldalsó, szélső kemenczéknél. Könnyen belátható, hogy olyan gázkibo­csátó nyílás, mely egy kemenczéhez ele­gendő, nem lesz elegendő négy vagy öt egymásután következő kemencze számára; . egy egész kemencze ugyanis emeletenként néha 10—12 kemencze-egységet is tartal­maz. Hogy tehát a vízgőzök és a kátrány­ban lévő szénhydrogének egy része kellő mennyiségben eltávozhasson, a kibocsátó nyílások jelen találmány szerint nagyobb számban vannak elrendezve és átmérőik is nagyobbakra vannak véve, a szerint, a mint egy, kettő, három vagy négy kemencze­egységhez tartoznak. A mellékelt rajzon az 1. ábra példa gyanánt tojásalakú briket­tek elszenesítésére szolgáló kemenczét az A—B vonal szerint vett függélyes hossz­metszetben tüntet föl, míg a 2. ábra ugyanezen kemenczének a C—D vonal szerint vett függélyes keresztmet­szetét ábrázolja. A mint a rajzon látható, a gőz és gáz kibocsátására szolgáló (a) nyílások átmérői a középső (b) válaszfaltól kiindulva, a szélső (c) falakig fokozatosan növekednek; az ugyanazon vízszintes kemenczesorban el­rendezett (a) nyílások tört vagy zeg-zugos vonalban vannak elrendezve, hogy a külső és belső légnyomás között bármily csekély különbség létesíttessék, mely azután a gő­zök és gázok kiáramlását elősegíti.

Next

/
Thumbnails
Contents