31838. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektromos ívlámpákon

- 2 azonban azonnal megszűnik, a mint a szén­pálcza fölső vége a készlettartányból kilép, mi által a készlettartány a rúgó hatása foly­tán részleges forgást végezhet és a követ­kező szénpálcza kerül előbb érintkezésbe és azután egy vonalba a használatban levő szénpálczával. Ezután a föntemlített hasított tárcsa, kilincs vagy hasonló eszköz ismét visszahuzatik, é3 pedig a föntemlített moz­gatószerkezet mozgása folytán. Szükséges, hogy a működtető szerkezetet és a készlet­tartányt összekötő kapcsolat holt mozgással bírjon, úgy hogy a tápláló szerkezet rendes működése ne befolyásoltassák. A mellékelt rajzokon a találmány tárgya példaképen van föltüntetve és pedig oly lámpákra alkalmazva, melyeknél az elektró­dák egymáshoz ferdék és az ív alakjá­nak és helyzetének szabályozására mágnes szolgál. Az 1. és 2. ábrák a jelen találmány ér­telmében szerkesztett lámpa két egymásra merőleges oldalnézetét tüntetik föl, a midőn a külső köpeny el van távolítva. A 3. ábra ezen lámpa részleges fölülnézetét mutatja nagyobb léptékben rajzolva. A 4. ábra egy részlet részben metszett oldalnézetét ábrá­zolja, a midőn akészlettartányok és a szén­tartók közötti kapcsolat látható. Az 5. ábra ezen részlet részben metszett fölülnézetét mutatja, a midőn a készlettartány forgatá­sára szolgáló szerkezet rendes helyzetben van. A 6. ábra ezen szerkezetet hasonló nézetben működő helyzetben tünteti föl és a 7. ábra egy vázlatot ábrázol, mely a lámpa áramköreinek elrendezését mutatja. A lámpa mindegyik (1) széntartója (2) kész­lettartánynyal van ellátva, melyekbe a szenek, például a (3) fölső részéről helyeztetnek be, mely e czélra (4) süvegekkel betakart meg­felelő nyílásokkal bír; ezen (4) süvegek (5) bajonettelzárás vagy más megfelelő szerke­zet által tartatnak helyzetükben. A (2) kész­lettartányok oly módon vannak elrendezve, hogy a hozzájuk tartozó széntartó tenge­lyével párhuzamos tengely körül forgatha­tók. A készlettartányok forgástengelyeit (6) tengelyek vagy csövek (3—5. ábrák) képez­hetik, melyek alsó vége az (1) szóntartókon elrendezett (7) toldatokban (4. ábra), inig a tengelyek fölső vége a (3) lámpa fölső ré­szében van megfelelően ágyazva, A (2) kész­lettartányok oly hosszal bírnak, hogy a szénrudakat a készlettartány tengelyével gyakorlatilag párhuzamosan vezetik és mind­egyik készlettartány megfelelő számú, pl. öt gyűrűalakban elrendezett (8) térrel bír. A (8) tereket pl. (9) csövek képezhetik, me­lyek valamely megfelelő módon vannak egymással összekötve és a (6) rúd részére egy vagy több központos (10) csapágygyal vannak ellátva, mely (10) csapágy alsó vége a készlettartány súlyának hordására talp­csapágy gyanánt is szolgálhat. A (8) terek által képezett gyűrű sugara egyenlő vagy megközelítőleg egyenlő a (6) tengely közép­pontjának a hozzátartozó (1) széntartó kö­zéppontjától való távolságával, úgy hogy ha a (2) készlettartány időközönként részleges forgást végez, akkor a (8) terek egymás­után egy vonalba kerülnek az (1) széntar­tóval. Az először alkalmazandó (20) szén­pálczát (4—6. ábrák) az illető (2) készlet­tartányba való behelyezésnél az (1) szén­tartóba kell bevezetni, mint azt a 4. ábra mutatja; a következő (21) szénpálcza, mely a készlettartány részforgatása után kerül alkalmazásra, a készlettartányba való behe­lyezésnél a következőkben leírt és a készlet­tartányt forgató (13) szerkezetre esik. A többi szénpálczát a (12) segédlemez tartja függélyesen. Annak biztosítására, hogy a szénpálczák egyike a behelyezésnél a szén­tartóval egy vonalba kerüljön, a lámpa fölső részén levő nyílások a rajzon a föl nem tüntetett rögzített vezetőlemezzel vannak ellátva, mely a készlettartány tereinek meg­felelő számú nyílással bír, mi mellett ezen vezetőlemez oly módon van elrendezve, hogy nyílásainak egyike a széntartóval egybeesik. A (2) készlettartányok időközön­kénti részleges forgatását a (13) forgató­szerkezetek önműködően és megfelelően végzik. Ezek mindegyike rúgóból és a (6) tengelyen megerősített kilincsből vagy le­mezből áll, melyek czélszerűen a 6. ábrábau rajzolt nyilak értelmében működnek. A (13) kilincs (14) vége oly hosszúra van készítve,

Next

/
Thumbnails
Contents