31838. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektromos ívlámpákon

Megjelent li><>4. évi deczember hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31888. szám. Vlí/b. OSZTÁLY. Újítás elektromos ívlámpákon. THE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LIMITED LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 november hó 28-ika. Jelen találmány tárgya elektromos ívlám­pákra vonatkozik. A találmány czélját oly szerkezet létesí­tése képezi, melynek segélyével egy ívlám­pában elrendezett több szénpálczát vagy elektródát önsúlyuknál fogva egymásután önműködően a széntartóba vezethetünk, úgy hogy a széntartókban folytonos szén­táplálást tartunk fönn, mindaddig, míg a be­helyezett szénpálczák el nem fogynak. E czélból a jelen találmány értelmében az ívlámpa mindegyik széntartója készlet­tartánynyal van ellátva, melybe a széndara­bok példáúl a lámpa fölső részén helyezhe­tők el. A készlettartányok oly módon van­nak elrendezve, hogy a hozzájuk tartozó széntartó tengelyével párhuzamos tengely körül forgathatók és gyűrű-alakban elhe­lyezett, megfelelő számú hossztérrel vannak ellátva, melyek az egyes szénpálczákat sza­badon tartják, és pedig gyakorlatilag a készlettartány tengelyével párhuzamosan, úgy hogy ha a készlettartánynak időközön­ként részleges forgást adunk, a terek egymás után egy vonalba kerülnek a széntartókkal. A készlettartány ezen időközönkénti részle­ges forgását egy megfelelő berendezés ál­tal kapja, és pedig közvetlenül azután, mi­után a használatban levő szénpáleza fölső vége a készlettartány alsó színe alá sűlyed és a forgás akkor fejeződik be, midőn a használatban levő szénpáleza még tovább sűlyed, a mikor is egy új széndarab a szén­tartóban levő széndarabbal érintkezésbe és azután egy vonalba hozatik. A mint a szén­tartóban levő szénpáleza még jobban sülyed, az új szénpáleza ezen sülyedést önműkö­dően követi mindaddig, míg a táplálószer­kezet alá kerül. A készlettartány föntemlített időközön­kénti részleges forgatásának létesítésére igen czélszerű a táplálószerkezet vagy az ezt működtető elektromágnes mozgását föl­használni olyképen, hogy ez által egy hasí­tott tárcsa forgattassék el, vagy hogy egy kilincs vagy hasonló eszköz rúgó nyomásá­val ellectétben húzassék vissza, úgy hogy a készlettartány forgásirányában egymás után az egyes szénpálczák alsó végére, vagy magán a készlettartányon elrendezett tolda­tok sorozatára nyomás fejtessék ki. A kész­lettartányra közvetlenül vagy közvetve ki­fejtett nyomás a fogyasztás alatt álló szén­pálczát a széntartóval érintkezésben tartja, mely utóbbi az említett rúgó hatásával szem­ben ellenhatást fejt ki. Ezen ellenhatás

Next

/
Thumbnails
Contents