31834. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos úton állított váltók fölvágatásának jelzésére

Megjelent 1904. évi deczember hó 20-áu. MAGY. ^ KIR SZABADALMI fŐí H 1 VATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 81834. szám. V/a/2. OSZTÁLY­Berendezés elektromos úton állított váltók fölvágatásának jelzésére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 27-ike. A találmány czélja oly berendezés léte­sítése, mely elektromos üzemű állítóművek­nél a váltók fölvágatását jelző maradó jel­zést ad. Elektromos úton állított váltóknál a kap­csolási elrendezés általában olyan, hogy a váltó mindig az állítóemelő által megsza­bott állásába törekedjék állani. Ha tehát a váltó fölvágatásánál a váltónyelveket a külső erő az állítóemelő által meghatározott állá­sából kitérítette, a mótor a váltót ismét visszaállítja ebbe a helyzetbe, a mint a föl­vágó jármű a váltót elhagyta. A váltónak ez az önműködő visszaállása azonban az üzembiztonság szempontjából nem kívánatos. Hogy már most a visszaállás meggátol­ható legyen, a váltó fölvágásánál az üzem­áramforrás helyett egy átkapcsoló elektro­mágnes valamely gyöngébb segédáramfor­rást kapcsol be. Most már a mótor — daczára annak, hogy a váltó fölvágásánál ismét bekapcsolódik, a váltó visszaállítását előidéző áramkörbe, — nem indulhat mozgásnak, mert a mótor j megindítására elégtelen áramot kap. Ennek a motoron átfolyó áramnak erős- | sége azonban más, mint bármely a beren- ! dezés üzeménél létesülő más áram erőssége, tehát föllépte arra hasznosítható, hogy vala­mely a többi áramtól nem befolyásolt szer­kezetet a fölvágatás jelzése czéljából mű­ködésnek indítson. Ily szerkezet gyanánt használható vala­mely önműködő elektromágneses lekapcsoló­szerkezet vagy kiolvadó biztosíték, mely az áramkört megszakítja, mikor abban az áram­erősség bizonyos értékét túllép. A jelzett szerkezetek akként vannak kiképezve, hogy az áramkör megszakadása láthatóvá váljék és hogy az áramkört csakis egy maradandó jelzés hátrahagyásával lehessen zárni. Találmányunkat részletesebben néhány példa alapján fogjuk ismertetni. A csatolt rajz 1. ábrája elektromos úton állított váltóknál gyakran alkalmazott kap­csolási elrendezést tüntet föl. A (10) lekap­csolóelektromágnes végzi a (120 voltos) üzemű áramforrás és a gyöngébb (25 voltos) segédárramforrás fölcserélését; a segédáram ennél a kapcsolási elrendezésnél az átkap­csolás megtörténte után fennmarad és arra szolgál, hogy az állítóműben jelezze, az állítóemelőnek megfelelő állásban van-e a váltó. Ezért a lekapcsoló elektromágnes a segéd-

Next

/
Thumbnails
Contents