31824. lajstromszámú szabadalom • Zár

Megjelent 1904. évi deczember lió 30-án. KIR MAGY. SZABADALMA HIVATAL SZABADALMI LEI RAS B1824. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Zár. BAUMGARTNER ÁDÁM LAKATOS ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát oly zár képezi, mely különösen szekrényajtókon alkalmaz­ható előnyösen s az eddigi hasonló zárak fölött különösen rendkívül egyszerű szer­kezete s ez által tűnik ki, hogy azt nem kell az ajtóba bevésni, illetve besülyesz­teni. Az alábbiakban a találmány tárgya a mellékelt rajz alapján van részletesen le­írva, mely rajzon az 1. ábra a zár előlnézetét mutatja, a mellső födőlap eltávolítása után, a 2. ábra pedig az 1. ábrának A—B vonal szerinti metszetét tünteti föl. A zárszekrény a 2. ábrán látható alak­kal bíró (a) és (b) lemezekből áll, melyek között az (e) fogaskerék van forgathatóan ágyazva. Ezen fogaskerékbe két (d) fogas­rúd kapaszkodik, olyképen, hogy ezek a fogaskerék forgatásánál egymással ellen­kező irányban mozognak el. A fogaskerék elforgatását kulccsal eszközöljük, melyet az (f) kulcslyukon (2. ábra) át a (g) pe­czekre föltolunk. A kulcsszakái részére a fogaskerék egy vagy két nagyobb (h) bevágással (1. ábra) van ellátva, melyekbe a kulcsszakái beha­tolva, a fogaskereket a kulcs megfordítá­sánál elforgatja. A kulcs és (h) bevágások úgy vannak méretezve, hogy a kulcs egy­szeri fordításánál a fogaskerék mindig egy fogtávolsággal vagy annak egész számú többszörösével elforog oly czélból, hogy az alant leírt rekesztő mindig egy fogközbe kapjon bele. A rekesztő az (i) tolókából áll, mely az (a) lemez középső bemélyedésében hossz­irányban eltolható és a (k) foggal van el­látva, mely az (l) rúgó hatása következté­ben a fogaskerék fogai közé kap. Az (1) rúgó a rajzban egy a zárszekrénybe erő­sített (m) peczek és a (k) fog közé van helyezve s az (i) tolóka az (m) peczek ré­szére az (n) kivágással bír. Természetes azonban, hogy a rúgó máskép is lehet el­rendezve. Az (i) tolóka alsó vége a fogas­kereken túl nyúlik, úgy hogy a kulcs sza­kála az (i) tolókát, még mielőtt a fogas­kereket elforgatná, fölfelé eltolja s ez ál­tal a (k) fogat a fogaskerékből kikap­csolja. Az (i) tolóka azonkívül, még a fo­gaskerék csapja részére is egy (o) hossz­kivágással bír. A (d) fogasrudak szélső végei olyképen vannak meghajlítva, hogy azoknak (dl) ré­szein alkalmazott (p) kivágások a zár hosszközépvonalába esnek. A fogasrudak­nak egyenesben való vezetése tetszés sza-

Next

/
Thumbnails
Contents