31818. lajstromszámú szabadalom • Lángzó világítási és fűtési czélokra

Megjelent 1904. évi deczember hó 20-án. MAGY. KIR SZABADALM IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31818. szám. II/d. OSZTÁLY­Lángzó világítási és fűtési czélokra. THAUS1G PAUL KERESKEDŐ WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát világítási és fű­tési czélokra szolgáló lángzó képezi, mely­nél a gyűrűalakú kanócznak fölső végén keletkező gázokhoz levegőt vezetünk hozzá, oly czélból, hogy lángot előállíthassunk. A találmány lényege a kanóczhüvelyen belül elrendezett és az ezen hüvelyt körül­vevő csatornák elrendezése képezi, mely csatornákon át a levegőt elég nagy meny­nyiségben vezetjük a kanócz fölső végéhez s ezzel egyidejűleg a kanóczot és annak hüvelyét hűtjük is, úgy hogy a tüzelőanyag­ból csakis a kék láng előállításához szük­séges gázmennyiség keletkezhetik. Ugyan­ezen czélból t. i., hogy a kanóczhüvelynek fölső végét túlságos fölmelegedés ellen meg­védjük, ezen hüvelyben még egy hőszige­telő anyagból készült cső van alkalmazva. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának két kiviteli alakja van függélyes metszet­ben föltüntetve. Az 1. áb' in föltüntetett kiviteli alaknál a tüzelőanyag fölvételére szolgáló (1) tar­tánynak egy központos nyílása fölött két koncentrikus (2 és 3) cső van alkalmazva. Ezen két cső képezi a (4) kanócznak alul elzárt hüvelyét. Az (1) tartánynak említett nyílását az (5) cső határolja, mely a (2) és (3) csöveket körülveszi és ezekkel együtt a gyűrűs keresztmetszetű (6) csatornát ké­pezi. A belső (2) cső és a (6) csatorna alul nyitottak, a (2, 3) csövek által alkotott kanóczhüvely pedig az (1) tartánnyal (7) csövecskék útján közlekedik. A (2) csőnek fölső végére a rosszmelegvezető anyagból készült (8) csődarab van alkalmas módon megerősítve. Ezen csőbe egy (9) hüvely van behelyezve, mely a (10) bordákkal a (8) cső belső falának támaszkodik és melybe az ismeretes (11) lángelosztó tárcsának csapja van bedugva. Az (5) cső fölött a (12) karimára a ka­nóczhüvely fölső részét körülvevő (13) süveg van ráhelyezve, mely a (15) lámpahenger fölvételére szolgáló (14) kosarat hordja. A (13) süvegnek fölső (16) része a (11) tárcsa felé van hajlítva, alul pedig (17) nyílá­sokkal bír. A (18) izzótestet szokásos módon erősítjük meg a lángzón. Mint a nyilakkal jelölve van, a levegő a középső (2) csövön, a (6) csatornán és (17) lyukakon át a (13) süveg alá kerül, úgy hogy az a kanóczhüvelyt belül és kívül hűti s a mellett a kanóczhiivelyben kelet­kező gázokkal jól összekeverődik. A kanócz­hüvely fölső végének túlságos fölmelegedé­sét a (8) cső akadályozza meg. A 2. ábrán látható kiviteli alaknál a

Next

/
Thumbnails
Contents