31792. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindennemű iszaptömegek szárítására

Megjelent 1004. évi deczember hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. Hí VATAL SZABADALMI LEIRAS 31792. szám. iv/i. OSZTÁLY. Eljárás mindennemű iszaptömegek szárítására. HEINRICH HIRZEL CZÉG LEIPZIG-PLAGWITZBAN. Bejelentésének napja 1904 junius hó lt-ike. Elsőbbsége 1903 szeptember 14-től kezdődik. Általánosan ismeretes azon, pl. az alko­hol víztelenítésénél fölhasznált körülmény, hogy vízzel nem keverhető és 100° C.-nál kisebb forrásponttal bíró folyadékok (melyek vagy 100° C.-nál alacsonyabb hőmérséklet­nél bedesztillálódnak vagy oly részeket tar­talmaznak, melyek 100° C.-nál alacsonyabb hőmérsékletnél elgőzölögnek) a hozzájuk kevert vizet mar teljesen leadják azon ré­szekkel, melyek 100° C.-nál kisebb hőmér­sékletnél gőzzé alakulnak át. A kísérletek azt mutatták, hogy az említett folyadékok ezen tulajdonsága lehetővé teszi, miszerint mindennemű iszapos, víztartalmú tömegeket aránylag rövid idő alatt száríthassunk, ha az iszaptömegeket keverőkészűlékben az említett folyadékkal főzzük. A vízgőz és a másik gőz keverékéből kapott csapadékot választószekrényen vezetjük át, melyből a víz lefolyik, míg a segédfolyadék ismét a főzőtartányba tér vissza, hogy ismét vizet vegyen föl. Ha a választószekrényből már nem folyik víz, akkor a szárítás be van fejezve. Erre a megszárított iszapból a segéd­folyadékot szűrés vagy desztillálás által el­távolítjuk. Minden további magyarázat nélkül ért­hető, hogy a szárításhoz használt meleg­mennyiség lényegesen kisebb, mint azon melegmennyiség, melyre szükség lenne, ha az iszapban tartalmazott vizet 100° C. hőmérsékletű gőzzé alakítanék át, minthogy az összes víztartalmat 100° C.-nál alacso­nyabb hőmérsékletnél távolítjuk el. Szárítófolyadék gyanánt benzint, benzolt, széntetrachloridet, szénkéneget alkalmazha­tunk, mellyel iszaptömegeket, mint gyapjú­mosóvizet, nedves földet, pépszerű sajtolt pogácsákat, ürülékiszapot és hasonlókat száríthatunk czélszerűen. Az eljárás foganatosítására szolgáló ké­szüléket egy keverőszerkezettel ellátott álló vagy fekvő henger képezi, melyet hűtő­berendezéssel kötünk össze és melynek ki­folyató nyílásánál választószekrényt rende­zünk el, melyből egyrészt a kigőzölt víz lefolyik, másrészt a kondenzá't segédfolya­dék a készülékbe visszafolyik. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás mindennemű iszaptömegek szárí­tására, jellemezve az által, hogy az iszaptömeghez oly segédfolyadékot ke­verünk. melyek 100° C.-nál alacsonyabb hőmérsékletnél egészen vagy részben bedesztillálódnak és vízzel nem kever­hetők. PALLAS - fetiZV'áw V :AK3AS>-< NYOMDÁJA BUD4PKSTS*

Next

/
Thumbnails
Contents