31784. lajstromszámú szabadalom • Medenczekötő

Megjelent 1904. évi deczember lió 13-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B1784. szám. VII/e. OSZTÁLY. Medenczekötő. IDŐSB DH BBACCO VILMOS OBVOS TUBINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 13-ika A találmány tárgya egy öv vagy kötő, mely az alsó test belső szerveit támasztja meg vagy szorítja össze, mikor ezt valamely betegség vagy más ok megköveteli. A talál­mány tárgyát főleg nők használhatják elő­nyösen a terhesség alatt és gyermekágy után. Ilynemű kötők már eddig is ismeretesek, de a találmány tárgyát képező kötő a töb­bitől akként való alakítása által tér el, hogy az a test alakjához igen jól hozzásimulhat, továbbá hogy azt a testen nagyon kedvező módon lehet fölerősíteni, mi gyógyászati szempontból fontos. Ez a kötő a csatolt rajz 1. ábráján hasz­nálaton kívül, teljesen kiterítve, a 2., 3. és 4. ábrán pedig használat közben elől-, hátul-és oldalnézetben látható. Az övnek vagy kötőnek három világosan megkülönböztethető része van. nevezetesen az (A) középső vagy medenczrész és a két (B és C) lábszárrész; az első a medenczét, a második kettő a czombot veszi körül. A kötőnek ennek megfelelően három csat­rendszere van, nevezetesen egy a medencze-, kettő a két czombrész elzárására. Mikor a kötőt a testre fölkötjük, a medenczerészt elzáró (D—E) csatrendszer — mely a me­denczerész egész hosszán végignyúlik — a mellcsont megnyújtásába esik, míg a két másik csatcsoport — mely ismét két-két szakaszra oszlik, — oly helyzetet foglal el, hogy a két (E—G, FI—Gl) rész a czomb külső oldalán fut végig, a két (G—H, Gl—Hl) rósz pedig a fölső czombhajlatnál csatlako­zik a medenczerészhez. A kötő vagy öv általános alakja a csatolt rajz alapján világos, de mégis megjegyzendő a következő: 1. a medenczerész fölső széle elől a köl­döktájon, oldalt a csípő fölött és hátul a medenczecsontok fölött megy végig; 2. a czombrész fölső széle az 1. ábrán látható görbe szerint van alakítva, mikor az övet az azt használó személy fölcsatolta, ez a szél a lágyék vonala, továbbá a czomb és az ivarszervek és far között levő ránczok mentén megy végig, magának a czomb­résznek csíkjai a medenczerésznek (a—b) csíkja alatt fekvő csíkjaival egy darabot ké­peznek, amennyiben eme csíkok megnyúj­tásai — ép úgy mint az (a—b) csík (a—al és b—bl) megnyújtásai — képezik a czomb­részek csíkjait; 3. az (a—b) csík alatt fekvő övrész mű­ködése és anyagi elrendezése tekintetében egyetlen, a medenczét és a czombokat kö­rülvevő darabot alkot;

Next

/
Thumbnails
Contents