31776. lajstromszámú szabadalom • Szövőszék-bordaláda

Megjelent 1904. évi deczember hó 13-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 31776. szám. X I V/b. OSZTÁLY. Szövőszék-bordaláda. SPÖRRI HANS SZÖVŐGYÁR IGAZGATÓ MISTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát szövőszék­bordaláda képezi, mely lényegében az által tűnik ki, hogy a röppentő a vetélőszek­rény egyik oldalfalából kiáll oly czélból, hogy kiálló részével a vetélő működtetését úgy alsó, mint fölső csapóléczekkel is esz­közölhessük. Ez által a vetélőszekrény kü­lönféle átalakítása válik szükségessé. Min­dennekelőtt a vetélőszekrény hátsó falán egy hasítékot kell kiképezni, melyen a röp­pentő a vetélőszekrényből hátrafelé kiálló részével átnyúlhasson, azonkívül a röppen­tőt nem vezeti többé egy fölötte lévő ve­zetőnk!, hanem egy a vetélőszekrény mö­gött álló rúd. A különben a vetélőszekrény hátsó oldalán elrendezett és a szövőszék megállítására szolgáló rugalmas emelőt, an­nak folytán, hogy most a szekrény hátsó oldalára a röppentő vezetéke van szerelve, a vetélőszekrényen elől kell elrendezni. A találmány tárgyának egyik kiviteli alakjánál ezt az emelőt egy lemezrúgó hordja, mely egyszersmind a röppentő ru­galmas ütközőjéül szolgál és a röppentő ráütközésénél oly rugalmas nyomást gya­korol az emelőre, hogy ez a vetélőt bizto­san fogva tartja. A röppentőnek a vetélőszekrény hátsó falából kiálló részén egy hasíték van kiké­pezve, mely úgy egy alsó csapókar fölvéte­lére, valamint a fölső csapó ostorszíjának megerősítésére szolgálhat. A találmány tárgyát képező bordaláda önműködően kiváltott vetülékcséve-fonal­készlettel bíró szövőszékekhez különösen alkalmas, minthogy ez által lehetővé van téve, az, hogy a vetélőszekrény mellső ol­dalán rugalmasan ágyazott emelő útján oly mozgást fejtsünk ki, mellyel a cséveváltó szerkezetet befolyásoljuk és minthogy az új szerkezet a vetélőt biztosabban tartja fogva a vetélőszekrényben, szabályszerű (rendes) helyzetében, mint eddigelé, a mi ilynemű szövőszékeknél igen lényeges kö­rülmény. Azonkívül ezen új szerkezet al­kalmazásánál az önműködő cséveváltást könnyen berendezhetjük fölső és alsó csa­pásra. A találmány tárgyát képező bordaláda a csatolt rajzon egy példaképem kiviteli alak­jában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a szövőszék jobboldalán lévő ve­télőszekrény fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak függélyes metszete, a 3. ábra a vetélőszekrény homloknézete a szövőszék jobboldaláról nézve, kapcsolat­ban a szövőszéket kikapcsoló emelővel. A vetélőszekrény (1) hátsó falán egy ha-

Next

/
Thumbnails
Contents