31745. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tűzvészből való mentésre

Megjelent 1904. évi deczember hó 9-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JJ® H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31745. szám. XVIII/b OSZTÁLY. Berendezés tűzvészből való mentésre. IFJ. THIEL KONRÁD GYÁROS FUTTAKON. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 21-ike. A találmány tárgya egy berendezés tűz­vészből való mentésre, mely lényegében egy a veszélyeztetett épületen megerősíthető kötélből és egy a kötélen leereszkedő személy mozgását fékező szerkezetből áll. A beren­dezés maga vagy akként használható, hogy a mentendő személy a kötélre függeszti magát és a kötéllel együtt ereszkedik le, vagy hogy egy a kötélen mozgó szerkezetbe fogódzik és a nyugalomban maradó kötélen lecsúszik, de mozgását mindkét esetben ugyanavval a fékszerkezettel fékezi. A csatolt rajzon ez a berendezés az 1. ábrán általános elrendezési rajzban, a 2—7. ábrán részletrajzban látható. Az (a) kötél a 3. ábrán oldalnézetben, 4. ábrán metszetben látható (b) csigatartó (cc) csigáin van vezetve, mely csigatartó egy vele csuklósan kapcsolt (d) kengyel útján az (e) drótkötél közvetítésével van a 2. ábrán elől 3. ábrán oldalnézetben látható (f) horog­gal összekötve. Ezt a horgot mentés közben az épület valamely teherbíró részébe, — pl. az ablabkkeresztbe akasztjuk be, de lehet a berendezést más módon, pl. akként is föl­függeszteni, hogy az (e) drótkötéllel vala­mely gerendát körülveszünk és a horgot a (d) kengyel fülébe akasztjuk. Az a) kötél, mely­nek egyik végére a mentőöv beakasztására szolgáló (g) karabélyhorog van felerősítve, a (b) csigatartó egy furatán jut a (b) csigatartó üregében elhelyezett két (cc) csigára (3. ábra) és a csigatartó egy másik furatán lép ki abból. A csigatartó mögött a kötélre egy h) markolat van húzva, melynek üregébe az (i) csiga van ágyazva, mint az 5. és 6. ábrán látható, a kötél a markolat egy furatán jut az (i) csigához és a csiga ágyazására szol­gáló üreg egyik nyílásán lép ki abból, miután az (i) csiga kerületének körülbelül felén végig futott. Ebből a czélból a csiga ágya­zására szolgáló üreg alsó éle és a kötél bevezetésére szolgáló furat a megfelelő viszonylagos helyzetben van a csigához, mint az az 5. ábrán látható. A fékberende­zést egy második (k) markolat képezi, mely­nek fölső részén két egymással párhuzamos, vízszintes furata van (7. ábra). A kötél elő­ször a fölső furaton megy át, azután a mar­kolat mellett lefelé van vezetve és ellen­tétes irányban a második furaton átvezetve, innen szabadon függ lefelé, de biztonsági okokból még egy a markolat alsó részébe becsavart (1) fülecsen is át van vezetve, hogy minden esetben a markolat közvetlen köze­lében maradjon. A mentendő egyén a berendezésnek meg­erősítése után vagy a mentőöv segélyével

Next

/
Thumbnails
Contents