31743. lajstromszámú szabadalom • Gép nyomórudak előállítására

Megjelent 1904. évi deczember Iió 7-én. MAGY. KIR szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 31748. szára. IX/c. OSZTÁLY­Gép nyomtatórudak előállítására. the national typographic company czég chablestonban. A szabadalom bejelentésének napja 1904 január hó 21-ike. Jelen ta'álraány nyomtatófölületeket vagy mintákat előállító gépre vonatkozik. Az ed­digelé e czélra alkalmazott betűszedő gé­pek nyomtató rudakat állítanak elő, melyek mindegyike egy összeállított betűsort ké­pez. Ezen sorok oly módon állíttatnak elő, hogy a matricák megfelelően összeállíttat­nak, mire tetszés szerinti hosszal és szé­lességgel bír' 'intőmintában ezen matricák segélyével ön est állítunk elő. Habár ezen szedőgép a nyomtatás szükségleteinek nagy mértékben megfelel, mégis néhány hiány­nyal bír, melyek pótlása képezi a jelen ta­lálmány tárgyát. A jelen találmány tárgyát képező géppel előállított sor logotypekből (gyakran elő­forduló szótagok matricáiból) áll, mely lo­gotypek mindegyikével arányosító köz van egybeöntve, kivéve egy logotypet mind­egyik sorban. Minthogy mindegyik sorban egy szóval több szó van, mint a hány köz a sorban létezik, világos, hogy a logotypek egyikétől az arányosító közt el kell távo­lítani. A jelen találmány értelmében mind­egyik sor teljesen tökéletesen arányosítta­tik, a mennyiben nem a közönséges ará­nyosító közök alkalmaztatnak, melyek az arányosító készülék rongálódását és hely­telen működését okoznák. A jelen talál­mány értelmében ugyanis az arányosító kö­zök a sor összes logotypjeivel egybeöntet­nek, kivéve az utolsót, mi mellett a közök vékonyra készíttetnek. Ha a sor összes logotypjei, az utolsót kivéve, kiöntettek, akkor a logotypek mérésnek tétetnek ki és erre az utolsó logotyp öntetik pontosan oly hosszban, mint a melyre még szükség van, hogy a sor kitöltessék. A sor esetle­ges hézagait pót- vagy javító közök által pótoljuk, melyeket az utolsó szó vagy logo­typ előtt rendezünk el. Ily módon a helyte­len arányosítás összes hiányait gyakorlati­lag kiküszöböljük. Az ezen működést végző szerkezet önműködő. A találmány tárgyát képező gépnél ép úgy, mint a szedőgépnél, a matricák ön­működően haladnak a gyűjtőtartánytól az öntőszerkezethez és utóbbitól ismét vissza a gyűjtőtartányhoz. A találmány tárgyát képező gépnél azonban sokkal nagyobb számú és töb.bféle matrica használható, úgy hogy többféle munkát végezhetünk. Ezen­kívül a matricák kétszer osztatnak szét. Az első szétosztást az «öntőminta-szétvá­lasztó» végzi, mely a matricákat szétvá­lasztja és az egyes matricákat különböző csatornákba vezeti. Erre az elosztó a ma­tricákat a hozzájuk tartozó gyűjtőtartány­csövekbe osztja szét. A gyűjtőtartányból a matricákat meg-

Next

/
Thumbnails
Contents