31723. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék fémeknek tiszta állapotban való előállítására

Megjelent 1904. évi deczeinber lió 0-án. MAGY. ^íps KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A 8 81723. szára. XII/d. OSZTÁLY­Eljárás és készülék fémeknek tiszta állapotban való előállítására. ELEKTRODON-GESELLSCHAFT MIT BESCHRÁNKTER HAFTUNG CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 1-je. A jelen találmány alkalmazásával nehezen ömlő fémeket tetszés szerinti mennyiségben állíthatunk elő tiszta állapotban annélkiil, hogy az előállítás hosszadalmas vagy költ­séges lenne. Ezen eljárás különösen alkal­mas a ritka földeknek, mint például a tho­riumnak és zirkoniumnak tiszta vagyis oxyd­mentes állapotban való előállítására. Az eljárás keresztülvitele czéljából ezen fémek­nek oxydjait vagy más vegyületeit lehető finoman elosztott állapotban fölös mennyiségű magnesiumporral, kaliummal vagy ugyan­ezen czélra alkalmazható más fémmel kever­jük és a keveréket, a melyet lehetőleg ben­sővé teszünk, tiszta hydrogénban vagy nitro­génban elégetjük, miközben az anyaghoz annyi külön meleget, tehát nem az elégés­ből származó meleget vezetünk, hogy a redukció alkalmával hőmérsékietcsökkenés létre ne jöhessen, hanem inkább igen magas hőmérsékleténél,például az elektromos fényív hőmérsékletnél, vagyis körülbelül 2000° C-nál menjen végbe a redukció. Az ilyen módon keresztülvitt redukció folytán az illető fémeknek hydridjei vagy nitridjei keletkez­nek és ezekhez azon fémnek oxydja van még keverve, a melyet fölös mennyiségben adtunk a fém vegyülethez és a mely az elégést lehetővé tette. Az ily értelemben még tisztátlan hydrideket vagy nitrideket alkalmas tisztítóeljárás segélyével megszaba­dítjuk az oxydtól vagy más tisztátlanságok­tól és ha szükséges, mosásnak és elővigyá­zatos szárításnak vetjük alá. Mindezen műve­letek lehető gyorsan és a légköri levegőnek lehető kizárásával végzendők. Ezután a meg­tisztított hydrideket vagy nitrideket vala­mely zárt tartályban a hydrogénnek vagy nitrogénnek tökéletes elpárologtatásáig hevít­jük, miközben gondoskodunk arról, hogy a hydridekből vagy nitridekből a fölmelegítés folytán elszálló gázok elvezettessenek vagy vegyileg leköttessenek. A gázok elvezetésé­nek természetesen azelőtt kell megtörténnie, mielőtt a tartályban levő és fölmelegített anyagnak hőmérséklete lényegesen csökkent volna. Minthogy .némi technikai nehézséget okoz az anyagnak oly módon való fölmele­gítése, hogy a légköri levegő amellett tel­jesen ki legyen zárva, azért ajánlatos a föl­melegítést nem külső hőforrás segélyével, hanem elektromos áram segélyévei idézni elő, a mely az anyagot megfelelő módon fölmelegíti. Ha ily módon járunk el, akkor módunk­ban áll a tartályból, a melyben az anyag

Next

/
Thumbnails
Contents