31718. lajstromszámú szabadalom • Reklámkészülék

Megjelent 1904. évi deczember hó 7-én. MAGY. -fes KIR. SZABADALMI UVATAL SZABADALMI LEI RAS 31718. szám. vil/j. OSZTÁLY. Reklámkészűlék. BECK OTTÓ MIKSA GYÁBOS LEIPZIGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát reklámkészűlék képezi, mely az által van jellemezve, hogy a fölírásokat és képeket föltüntető reklám­táblák a fényt átbocaátják és egy időszako­san forgatott tárcsán vannak alkalmazva s a reklámképek egymásután egy megvilágí­tott lencse előtt haladnak el, miáltal ezen képek kellő távolságban levő szilárdan álló fölületekre vetíttetnek, mikor is minden egyes képváltozásnál a vetített fény meg­szűnik. Mellékelt rajzon az 1. ábra a készülék belső elrendezését tünteti föl hátulnézetben, a 2. ábra a nyitott készűléktokot mutatja, a beleépített reklámtáblákat viselő tárcsá­val együtt, a 3. ábra függélyes metszet az 1. ábra M—M vonala szerint, a 4. ábra a 3. ábra N—N vonala szerinti vízszintes metszet, végül az 5. ábra metszet a 2. ábra 0—0 vonala szerint. Az (1) és (2) ajtókkal ellátott (3) tok mellső részébe épített (4) válaszfalba, még pedig annak közepén ágyazott vízszintes (5) tengelyre a (6) tárcsa van ráerősítve, a mely kerületéhez közel, bizonyos számú (7) áttöré­sekkel vau ellátva, melyek egymástól egyenlő távolságban vannak és egyenlő nagyok. A (7) áttörések három oldalán rúgós (8) tartók vannak elrendezve, melyek közé képekkel és fölírásokkal ellátott fényátbocsátó reklám­táblákat tolunk és azokat rögzítjük. A (4) válaszfal fölső részében a (9) lencse foglal helyet, mely előtt az időszakosan forgó (6) tárcsára szerelt reklámképek vezettetnek el. A (9) lencse mögött egy (10) fényforrás és előtte az (1) ajtóban egy lencsével ellátott (11) tölcsér van megerősítve, minek követ­keztében a (9) lencse előtt elhaladó képek a fény irányába eső fölületekre vetíttetnek. A (6) tárcsát viselő (5) tengelyre a (12) kerék van erősítve, melynek fogszáma a (6) tárcsán levő képek számával megegyezik. A (12) kerék továbbítását a (13) tengelyen levő (14) hajtópeczekkel ellátott (15) tárcsa végzi, melynek hajtása a (16, 17) csigahajtómű által a (18) elektromotorral összeköttetésben levő (19) kerékáttétel segélyével történik. A (13) tengely minden egyes fordulatánál a (14) peczek a (12) fogaskereket és így a (6) képhordótárcsát is egy osztással előbbre forgatja, úgy hogy a (9) lencse előtt álló kép eltűnik és helyébe új kép jön, miköz­ben minden egyes képváltozásnál a fény­sugár eltűnik. Ezen czélból a (13) tengelyre a (20) kör-

Next

/
Thumbnails
Contents