31714. lajstromszámú szabadalom • Csőkapcsolás

Wegjeleiit 1904. évi deczember hó 3-án. MAGY. jJbrs KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31714. szám. V/o/l. OSZTÁLY. Csőkapcsolás. TEMPLE GYÖRGY TÓDOR TENGERÉSZTISZT ÉS Mc RAE JAKAB MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 16-ika. A jelen találmány tárgyát csőkapcsolás képezi, melynél a csatlakozó csövek ezek­nek csavarmenetes végeire csavarolt, külön­böző menetmagasságú belső csavarmenetek­kel ellátott csavaranya segélyével szoríttat­nak egymáshoz. A jelen találmány szerint a kapcsoló csavaranya két különböző belső átmérővel bír, a hol is a kisebb átmérőjű rész oly belső csavarmenetekkel van ellátva, hogy az egyik csővégre közvetlenül fölcsavarol­ható legyen, míg a másik, nagyobb átmérőjű rész oly csavarmenetekkel van ellátva, hogy azt egy, a másik csővégre fölcsavarolt hü­vely külső csavarmeneteire csavarolhassuk. A mellékelt rajzban a jjlen találmány tárgya néhány foganatositási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a csőkapcsolásnak részben hossz­metszete, részben nézete. A 2. ábra az összekapcsolt csöveket egy betét­korong alkalmazásával részben hosszmetszet­ben, részben nézetben láttatja. A 3. és 4. ábrák a csatlakozó csővégek kü­lönböző kiképzését láttatják. A csatlakozó két (a, b) csővég közül (1. ábra) az (a) csővég csavarmeneteire a (c) ceavarhüvely akként van fölcsavarolva, hogy az (a) cső vég a hüvelyből kissé kiálljon. A (c) hüvely a fölcsavarolás megkönnyítése czéljából a hatszögü (cl) fejjel van ellátva; lehet azonban ezen fej egészen sima is (2. ábra), a mikor azt a szokásos csőfogók­kal csavaroljuk föl. A másik (b) cső vég csavarmeneteire (1. ábra) a (d) kapcsolási csavaranyát annyira csavaroljuk föl akként, hogy a (b) csővég ebből kissé kiálljon. Ezen kapcsolási csavar­anya mindegyik végétől körülbelül egyenlő hosszban két különböző átmérőre van kifúrva, a hol is a kisebb átmérőjű furatban a (b) csővég csavarmeneteivel megegyező (e) belső csavarmenetek, míg a nagyobb átmérőjű furatban a (c) hüvely külső csavarmenetei­vel megegyező nagyobb menetmagasságú (f) belső csavarmenetek vannak kiképezve. A kapcsolási csavaranya külső fölületén a hatszögű (dl) derékrésszel lehet ellátva; de lehet a csavaranya külseje egészen sima is (2. ábra), a mikor fölcsavarolása csőfogó segélyével történik. Miután a (c) hüvely az (a) csővégre, a (d) kapcsolási csavaranyát pedig a (b) csővégre az említett módon annyira fölcsavaroltuk, hogy a csővégek azokból kissé kiálljanak, az összekapcsolandó csővégeket oly állásba

Next

/
Thumbnails
Contents