31696. lajstromszámú szabadalom • Folyékony tüzelőanyaggal fűtött vízcsöves kazán

Megjelent 1904. évi november hó 26-án. KIR. MAGY. SZABADALMi HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 81696. szám. V/o/a. OSZTÁLY. Folyékony tüzelőanyaggal fűtött vízcsöves kazán. HOHENSTEIN ABCH1E GERBY MÉRNÖK NEW-HAVENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 10-ike. A találmány tárgya egy vizcsöves kazán, melynek tüzelőtere folyós tüzelőanyag liasz­nálhatása czéljából boltozatok beépítése által egyes, a folyós tüzelőanyag elégetésére szol­gáló kamarákra van osztva. A tűzálló anyag­ból készült boltozatok, melyek részben fűtő­fölületek gyanánt is szerepelnek, meggátol­ják, hogy a vízcsövek a lángokkal közvet­lenül érintkezzenek és csakis akkor engedik az égésterményeket a vízcsövekhez jutni, mikor az égés teljesen be van fejezve. A csatolt rajzokon az 1. ábra a talál­mánynak megfelelően berendezett vízcsöves kazán elölnézete, a 2. ábra hosszmetszete és a 3. ábra hátulnézete. A mellső kazánfal (1) vízkamrái alul ama ponton túl nyúlnak lefelé, hol a folyékony tüzelőanyag bevezetése történik és alsó végeikkel egy (39) kiegyenlítő kamarához csatlakoznak, az (1) vízkamaráknak (4) választófalak által képezett fölső és alsó rekeszei pedig az (5, 7 és 8) csövek és az ezek hátsó végeit egymással kapcsoló, a kazán hátsó falába beépített (6) összekötő kamarák útján közlekednek egymással. Az (1) vízkamarák fölső rekeszei a (11) csövek útján a (12) hosszanti kazánnal közleked­nek, míg a hosszanti kazántól kiinduló (13) állócsövek a (9) csövek útján a (39) kiegyen­lítő kamarával közlekednek. A tűztér alá érő állócsövek alsó végei össze lehetnek egymással kötve (3. ábra) vagy egy külön hátsó kiegyenlítő kamarához csatlakozhatnak, hogy egyenletes vízkeringés, illetve a víz egyenletes eloszlása legyen biztosítva. A (9) csövek a tüzelőtér alatt mennek el és ennek vízzel telt fenekét képezik. A szélső álló csöveket a szélső vízkamarákkal (20) csövek akként kötik össze, hogy eme (20) csövek a kazán tüzelőterének vízzel telt határfalát képezzék. Az (5 é3 9) csövek között több tűzálló anyagból készült boltozat van beépítve, melyek egy elégető kamarasort alkotnak-A (48) boltozatok vagy (49) falakon, vagy közvetlenül a (9) csöveken nyugszanak. Mint az az 1. és 3. ábrán látható, a víz­kamarák alsó végei megszűkülnek vagy ellapulnak és így hézagokat hagynak maguk között, melyeken át a lángzókat a tüzelő­térbe be lehet vezetni. Azokat a hézagokat, melyekbe lángzókat be nem dugunk, csillám­lemezek födhetik, hogy a fűtő a tüzelőtér­ben az elégést figyelemmel kisérhesse. A (9) csövek között a levegő bejutását az (51) lemez gátolja meg, mely a mellső faltól közel a hátsó falig, illetve az állócsövekig

Next

/
Thumbnails
Contents