31658. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző készülék malátadobok számára

Megjelent 1904. évi november lié 1 S-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31658. szám. IV/a. OSZTÁLY­Ellenőrző készülék malátadobok számára. CLUSS JENŐ IGAZGATÓ HEILBRONNBAN. A. szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melynek segélyével a maláta­gyárakban a dob összes mozgása és a dob állása is ellenőrizhető. Ezt oly módon érjük el, hogy egy közönséges ellenőrző óra forgó papirdobján egy szög, mely alkalmas módon, pl. rudazat szögemelő, tárcsa és homlok­kerék segélyével a meghatározott időközök­ben forgó malátadob által hozatik műkö­désbe, egy diagrammot rajzol föl, melyből a malátadob fordulatainak száma, a fordu­latok tartama, a forgás és a nyugalomba jövetel kezdetének időpontja, továbbá a dob helyzete a nyugvás alatt megállapítható. A dob kellően szabályozott forgása és a dob helyzeteinek állandóan szükséges kü­lönbözősége a malátagyártásnál rendkívüli fontosságú, mivel a csirázási folyamat helyes kimenetele ettől függ-A föntebbi pontokra vonatkozólag eddig nem volt lehetséges szigorú ellenőrzést ki­fejteni, úgy hogy a fölvigyázó gyakran csa­lódásoknak volt kitéve és a csiraanyag könnyen megromolhatott. Jelen találmány lényege abban áll, hogy a malátadob fölött ágyazott s annak hajtó fogaskerekével kapcsolodó homlokkerék egy ennek tengelyén szilárdan ülő tárcsát, for­gatókart vagy hasonlót hajt, mely viszont alkalmas módon, pl. egy rudazat és szög­emelő útján egy szöget hoz föl s alá lengő mozgásba, mindaddig, míg csak egy maláta­dob forog. A szög az ellenőrző óra szerke­zete által hajtott forgó papirdobra a ma­látadob forgásának megfelelően egy dia­grammot rajzol föl, melyből a forgás, annak kezdőpontja, tartama, továbbá a malátadob­nak nyugalmi állapotban elfoglalt helyzete megállapítható. A mellékelt rajz a találmánynak egy fo­ganatosítását tünteti föl, és pedig az 1. ábra az egész berendezés homlok­nézete, a 2. ábra hat malátadobhoz való berendezés vázlatos rajza, a 3. ábra a 2. ábrabeli berendezéshez tar­tozó működtető készülék távlati képe, a 4. ábra az ellenőrző órának egy ellen­őrző lapja, melyen négy malátadobnak 24 óra alatt fölrajzolt diagrammjai láthatók. A (2) malátadob kerületére szilárdan erő­sített (1) fogaskerék a jelen találmány sze­rint föléje ágyazott (3) homlokkereket hajtja, mely viszont a malátadob tengelyé­vel párhuzamos (4) tengelyen szilárdan ülő (5) forgattyút hozza forgásba. Az (5) for­gattyú tetszőleges módon a (14) ellenőrző

Next

/
Thumbnails
Contents