31623. lajstromszámú szabadalom • Rostélyszerkezetek

Megjelent 1904. évi november hó 18-án. MAGY ^-fw KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 3162B. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Rostélyszerkezet. GBEAVES WALLAGE MG. GUFFIN MÉRNÖK MANCHESTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 11-ike. Jelen találmányt képező rostélyszerkezet alkalmazása által a tüzelőanyag teljes el­égését és a füstképződés csökkentését ér­hetjük el. A rostélypálczák vastagsága a tüzelőaj­tótól távolabb fekvő végük felé csökken, úgy hogy az egyes rostélypálczák közötti hézagok a lánghíd felé szélesbednek, mint­hogy a hézagok szélesbedése különösen ezen a helyen fontos. A hátsó, a lánghíd­hoz legközelebb fekvő rostélypálczák a lánghíd felé lejtősen emelkednek és ez ál­tal a tüzelőajtó felé lejtős síkot képeznek. A mellékelt rajzokban 1. ábra a tüzelés és a kazán egy részé­nek hosszmetszetét tünteti föl. A mellső (F) rostélypálczák, melyek esetleg rézsúto­san is helyezhetők el, (C) élben végződnek; a rostélypálczák (A) végeikkel szokásos módon támaszkodnak; a hátsó (B) rostély­pálczák szintén (C) élben végződnek. A ros­télypálczák (D) végei a (G) lánghídra tá­maszkodnak. A 2. ábrán távlatilag föltüntetett (B) rostélypálcza (D) vége felé vékonyodik. A 3. ábrán fölülnézetben van föltüntetve két rostélypálcza; a (D) felé vékonyodó pálczáknak nagyobbodó hézagok felelnek meg; ezen nagyobbodó hézagok folytán na­gyobb mennyiségű levegő juthat a tüzelés­hez, a mi ezen a helyen azért fontos, mert a hőfok a tüzelőtér hátsó végén a legna­gyobb, úgy hogy az elégéshez itt több le­vegő is kell. Ha a rostélypálczák nem vol­nának vékonyítva, akkor kevesebb levegő vezettetnék be, mert a levegő a hídnál a nagyobb hő által ritkíttatik. Az által, hogy a rostélypálczák lejtős fölületet képeznek, a rostélyt a salaktól könnyebben lehet meg­tisztítani; ennek folytán a fűtő munkája annyiban könnyíttetik meg, hogy a rostély tisztán marad, a miáltal a légtér jobban meg van világítva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rostélyszerkezet, az által jellemezve, hogy a rostélypálczák a (G) lánghíd felé lejtősen emelkednek, azon czélból, hogy a tüzelőanyag számára csúszó fölületet létesítsünk. 2. Rostélyszerkezet, az által jellemezve, hogy a rostélypálczák a (G) lánghíd felé vékonyodnak, azon czélból, hogy az egyes pálczák közötti hézagok a (G) lánghíd felé lassankint nagyobbodjanak. (2 rajzlap melléklettel.) PMJLAS RÉSZvéNVTÁMAsAo NYOMOÁJA BUOAPMTBK

Next

/
Thumbnails
Contents