31561. lajstromszámú szabadalom • Harmonikus ébresztőberendezés távbeszélő hálózatokhoz

Megjelent 1904. évi november hó 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JJGÍ H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81561. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Harmonikus ébresztő' berendezés távbeszélő hálózatokhoz. DOMMERQUE FEBENCZ JÓZSEF MÉRNÖK CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 október hó 10-ike. A jelen találmány távbeszélő hálózatok- , hoz való, tetszésszerinti jelzésre szolgáló harmonikus ébresztő berendezésre vonat­kozik. Az ezideig javaslatba hozott tetszés­szerinti jelzésre szolgáló ébresztő berende­zések legtöbbjében a harangverők az elő­fizetési állomásokon csupán helyi áram­köröket zárnak, melyek az ébresztőt meg­szólaltatják. Az ilyen berendezések azon­ban nem mutatkoztak czélszerűeknek, egy­részt mert igen nehéz a gyorsan rezgő harangverő és a helytálló kontaktus közt kellő érintkezést létrehozni, másrészt pedig, miután az ilyen készülékeknek föltétlenül igen finom beállítása szükségét a különböző előfizető állomásokon uralkodó hőfok differen­ciák folytán vagy egyéb, előre nem látható okokból igen hamar változást szenved. Meg­próbálták egyébként azt is, hogy a tetszés­szerinti jelzés czéljára egy vezeték vala­mennyi előfizető állomását egyszerű elektro­mágneses harangművekkel látták el, melyek­ben különbözően hangolt nyelvek képezték a harangverőket, továbbá, hogy a központi hivatalban a harangművekhez hasonló szer­kezetű egyszerű árammegszakítókat alkal­maztak, melyek szintén különbözően hangolt és ugyanazon sajátszerű rezgést végző nyel- j vekkel bírtak, mint az előfizető állomásokon I elrendezett harangművek és melyek arra szolgáltak, hogy lüktető áramot juttassanak a vezetékbe és ezekkel a harangműveket működésbe hozzák. E törekvések azonban eredménytelenek maradtak, mert e rend­szerek különböző okokból alkalmatlanok voltak. Mindenekelőtt gyakorlatilag lehetet­len volt az említett szerkezetű, különbözően hangolt harangműveket olyan frekvenciájú lüktető vagy váltakozó árammal működésbe hozni, mely a harangverőt képező, külön­bözően hangolt nyelvek természetes rezgé­sének megfelelő lett volna. A nyelv által tartott, kalapács súlya és e kalapácsnak a harangmű csészéjéhez való verődése zavarja és akadályozza a nyelv természetes rezgését, úgy hogy az egész rendszer harmóniája megzavartatik és a berendezés hatástalanná és alkalmatlanná válik. A központi hivatalban lévő különbözően hangolt árammegszakítókra vonatkozólag ugyanazon ellenvetések érvényesek, melyek az előfizető állomásokon elrendezett, külön­bözően hangolt relaiskre vonatkozólag fön­tebb fölhozattak. A jelen találmány már most tetszésszerinti jelzésekhez való harmonikus ébresztő beren dezésre vonatkozik, melynél a vezetékekben olyan frekvenciájú jelző áramot használunk,

Next

/
Thumbnails
Contents