31547. lajstromszámú szabadalom • Szorító szerkezet és kapcsolókocsi függő kötélpályák számára

Megjelent 1904. évi november hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Jjj|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31547. szám. V/g/1. OSZTÁLY. Szorítószerkezet és kapcsolókocsi függő kötélpályák számára REINHOLD HERMANN WALTER MÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 31-ike. Jelen találmány olyan függő kötélpályákra vonatkozik, melyeknél a vontató kötélen egy szorító szerkezet van alkalmazva, mely a szállítókocsi súlya által zárva tartatik, ellenben a kocsirakomány fölfogása és ki­emelése alkalmával megnyílik és a vontató kötelet szabaddá teszi. A találmány tárgyát első sorban ilynemű kötélpályákhoz való kötélszorító szerkezet képezi, melynek lényege abban áll, hogy a kocsiszekrény terhét viselő függélyes tolóka és a szállító kocsitartó szerkezetében az utóbbira keresztben eltolható szorítópofa közé egy egyenlőtlen karú emelő van ik­tatva, mely a függélyes tolóka mozgását fokozott erővel viszi át a szorítópofára. Ez által első sorban azt érjük el, hogy a füg­gélyes tolóka vezető hornyai vagy vezető bordái, melyeknek segélyével a tolóka az egyenlőtlen karú emelőt mozgatja, a függélyes tolókán úgy rézsútosan, mint vízszintesei), vagy pedig ív- vagy szögalakban is elren­dezhetők. Továbbá ezen újítás következtében a közlő emelőnek erőfokozó szorító hatása olyan kötélszorítóknál is alkalmazható, me­lyeknél a vontató kötél a kocsi fölbillené­sének megakadályozása czéljából a járó kerekek tengelyének magasságában fogatik meg. Végül a szorítópofa tolókájának a | közlő emelővel való ezen kombinácziója által azt is elérhetjük, hogy a vontató kötél egyetlen szorítópofa segélyével a járó szerkezet bármelyik oldalán megszorít­ható legyen, vagyis a kocsit a pálya végén nem kell megfordítani, hogy a második kö­télen ismét visszatérhessen. Azonkívül ezen berendezés a pálya görbületein való hala­dást is lehetővé teszi, a nélkül, hogy a szorító szerkezet a vontató kötélről leol­dódnék. A találmány tárgyát továbbá egy vissza­húzó súllyal megterhelt kapcsolókocsi ké­pezi, melynek czélja abban áll. hogyT a kötélszorítót önműködően megnyissa, mi­előtt a szállítókocsi valamely görbére, köz­benső állomásra vagy átmeneti pályasza­kaszra jutna, ellenben ezen pályaszakaszok elhagyása után a szállítókocsit a vontató kötéllel ismét önműködően kapcsolatba hozza. Végállomásokon ezen kapcsolókocsi a von­tató kötél mindegyik fele számára csak egyszer alkalmaztatik, ellenben közbenső és átmeneti állomásokon, valamint görbéken a kötélszorító nyitására, valamint annak új­ból a vontató kötélhez való kapcsolására czélszerü egy-egy külön kapcsolókocsit alkalmazni. A mellékelt rajzokon az

Next

/
Thumbnails
Contents