31538. lajstromszámú szabadalom • Tüzelés

L1 Tüzelés. WH1TE-MYLIN FÜRNACE COMPANV CZÉG BROOKLYNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát tüzelés képezi, mely magas hőfokot, tökéletes tüzelőanyag­elégetést és jó füstemésztést biztosít. A tüzelés lényegében a tetszés szerinti megfelelő alakú és fölül nyílással ellátott külső tüzelőanyagtartányból és a tartány belsejében elrendezett tüzelőtérből áll, mely tüzelőtér előnyösen alul nyílásokkal van el­látva és pedig úgy, hogy a nyílások a le­vegővel kevert gázok belépését megenge­dik, de a szénnek a tüzelőtérbe való hato­lását megakadályozzák. Ezen tüzelőtér to­vábbá kivezetőnyílással bír, mely, ha a me­leget a tüzelésen kívül való fölhasználás czéljából a tüzelésből elvezetjük, akkor na­gyobb, ha pedig a melegnek a tüzelésben való elhasználása esetén csupán az éghetet­len gázok elvezetésére szolgál, akkor ki­sebb. Ezen tüzelőtértől eltekintve, a tar­tány belső része teljesen üres és nem bír sem rostéllyal, sem beépítéssel, úgy hogy a tüzelőtér körül szénnel telje­sen megtölthető. Hogy a tüzelőtér az in­tenzív melegnek ellentálljon. tűzálló anyag­ból készítendő. Ezenkívül oly berendezések alkalmazandók, hogy a tüzelőanyagtartány fölső nyílásánál belépő és a tüzelőtéren át kilépő levegő részére lefelé irányuló huzat biztosíttassék és hogy a levegőnek a fölső nyílásnál való belépése oly módon szabá­lyoztassék, hogy egyrészt a bevezetett lég­mennyiség a tökéletes elégéshez elegendő legyen és másrészt ne legyen lényeges égési levegőfölösleg a tüzelésben. A levegő a tüzelőanyagtartány fölső nyí­lásán belépve, a szénen át lefelé, a tüzelés leghidegebb részétől annak legmelegebb ré­széhez halad, miközben folytonosan gázok fejlesztetnek, melyek a levegővel keverve és fokozatosan hevítve végül a tüzelőtérbe lépnek be, hol a mérséklet a legnagyobb és az elégés nagy része történik. A tüzelőtér nincs szénnel vagy hamuval megtöltve, úgy hogy nagy és egyenletes hőmérsékleten tartható és benne az összes éghető gázok veszteség nélkül és nagy hatásfok mellett ég­nek el. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a tüzelést kapcsolatban egy kö­zönséges álló kazánnal részben metszett oldalnézetben tünteti föl; a 2. ábra a tüzelés hosszmetszete; a 3. és 4. ábrák a tüzelés fölülnézetét és keresztmetszetét mutatják; az 5. ábra egy megfelelő alakú gőz- vagy légsugárfúvó metszete, mely arra szolgál, hogy a tüzelőtérben léghuzamot állítson elő; a

Next

/
Thumbnails
Contents