31469. lajstromszámú szabadalom • Csillapítószerkezet mikrofonok számára

Megjelent 1904. évi október hó 28-án. MAGY SZABADALMI KIR H I VATAL SZABADALMI LEIRAS 31469. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Csillapító szerkezet mikrofonok számára. DECKERT VILMOS GYÁROS WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 16-ika. Az eddigi mikrofonoknál az a hátrány észlelhető, hogy a beszédnél nemcsak a hanghullámok fölfogására szolgáló membrán rezeg, hanem a mikrofonnak többi részei is rezgésbe jönnek. Ennek következtében a bekapcsolt telefonban a beszélgetést zavaró zaj hallható. A jelen találmány tárgyát már most oly csillapító szerkezet képezi, melynek segé­lyével a mikrofon többi részeinek ezen zavaró rezgését igen egyszerű módon be­szüntetjük úgy, hogy csupán a membrán maga jön rezgésbe és a hangok igen tisz­tán, érthetően és minden mellékzaj nélkül repród ukáltatnak. Hogy a csillapító szerkezet rendeltetésé­nek teljesen megfeleljen, azt a mikrofon tartójától és tokjától egészen függetlenül kell elrendezni, nehogy az a mikrofonnal együtt rezgésbe jöhessen. A mellékelt rajz 1. ábrájában a találmány tárgyát képező szerkezet a függélyesen álló membránnál fölszerelt (a) mikrofonnál van bemutatva, mely utóbbi a szokásos módon csavarok ós (c) csavaranyák segélyével a (d) karokhoz van szerelve, melyek a távbeszélő készülék szekrényéhez vannak erősítve. Az (e) csillapító előnyösen gyapjú, posztó, nemez vagy esetleg más ruganyos anyag bözbeigtatásával gyenge nyomással a mi­krofon tokjához vagy esetleg a (b) hangtöl­csérhez szorul. Ezen czélból az (e) csilla­pító a mikrofontól független (h) karnak (i) hasítékában eltolhatóan van ágyazva, ezen hasítékban a (k) csapokkal vezetődik és a (g) csavar segélyével tetszőleges helyzetben rögzíthető. A csillapítónak fölső része, mely az említett ruganyos anyaggal van ellátva, ív mentén a mikrofontokhoz illeszkedik és függélyes irányú eltolhatása folytán a mi­krofontokhoz annyira hozzászorítható, hogy ennek, valamint a hangtölcsérnek rezgésbe jövetele teljesen megakadályoztatni. A 2. ábra a találmány tárgyát képező szer­kezetet vízszintes membránnál biró mikro­fonnál való alkalmazásában láttatja. Ezen foganatosítási alaknál az (e) csillapító köz­vetlenül a mikrofontoknak fenekéhez szorul, megakadályozván ily módon az említett zavaró hatást. A 3. ábra az 1. ábra nyomán leírt csilla­pítónak elülnézetét láttatja, míg a 4. és 5. ábrák a 2. ábránál alkalmazott csillapítónak elül-, illetve felülnézetét tün­tetik föl; a 6. ábra az (i) hasítékkal ellátott (h) kar­nak elülnézete.

Next

/
Thumbnails
Contents