31458. lajstromszámú szabadalom • Mágneses gyújtókészülék gyors járású mótorok számára

Megjelent 1904. évi október hó 28-án. KIR MAGY. SZABADALMI HIYATAL. SZABADALMI LEI RAS 31458. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Mágneses gyujtókészűlék gyorsjárású mótorok számára. REICHENBACH FRIGYES MÉRNÖK CHARLOTTENBUBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 30-ika. A találmány tárgya a mellékelt rajzban van föltiintetve. Automobilmótoroknál, hajó­motoroknál. stb. első sorban a motor súlya játszik szerepet, a miért is a lendítő kerék­nek elkerülhetetlenül szükséges tömegét, előnyösen oly géprészek által szokás képez­tetni, melyek magukban véve nagy súlyúak. Ilyen géprész gyanánt első sorban a gyújtó készüléknek mágnesváza jön tekintetbe, melyre nézve teljesen mindegy, vájjon az egy forgó korongon, vagy a motor más pontjában van-e megerősítve. A jelen esetben a mágnesváz lendítő gyűrű­ként van kiképezve, mely az ezen gyűrű közepén, ill. a mótortengelyben fekvő kettős T-alakú indukciós fegyverzet körül forog és mely az ismeretes elrendezéssel szemben, melynél két egyenes rúdmágnes a tengely közelében a lendítő kerékre van erősítve, azáltal tűnik ki, hogy a gép olcsóbban és könnyebben állítható elő. A kettős T-alakú, széles karimájú, a forgó mágnestömeg bel­sejében elrendezett indukciós fegyverzet al­kalmazásával még azon előnyt érjük el, hogy a mágneses erővonalak a mágnesek bármely állásánál nem kénytelenek a leve­gőn át záródni, minek következtében a mág­nesek gyengítése elkerültetik és az erővona­laknak hirtelen irányváltozásánál erős szik­rázás lép föl. SZABADALMI IGÉNY. Mágneses gyujtókészűlék gyorsjárású móto­rok számára, melyeknél a mágnes a len­dítő kerékkel van összekötve, jellemezve azáltal, hogy a mágneseknek összes tö­mege a tehetetlenségi nyomatéknak fo­kozása czéljából a lendítő kerék koszo­rújában van elhelyezve, melyen beliil egy kettős T-alakú indukciós fegyverzet van elrendezve. (2 rajzlap melléklettel.) 3ALLAS lászvént TÁflőAftÁO NYOMDÁJA BUOA«or»l

Next

/
Thumbnails
Contents