31456. lajstromszámú szabadalom • Abroncsbevonat levegővel töltött kerékabroncsok számára

Megjelent 1904. évi október hó 28 -án . MAGY. jJw KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31456. szám. XX/a. OSZTÁLY­Abroncsbevonat levegővel töltött kerékabroncsok számára. MAYS JONATHAN ALDOUS TŐKEPÉNZES LONDONBAN A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 29-ike. Jelen találmány kerékpárok és kocsik levegővel töltött kerékabroncsainak bevo­natára vonatkozik; a bevonat czéljaira oly hevederanyagot használunk, mely csak egy irányban nem nyújtható. A «hevederanyag» szó, melyet használunk, egy nem szövött anyagot jelent, mely hú­zási igénybevételnek ellenálló anyag (ros­tosanyag) párhuzamos szálaiból gummiré­teggel vagy hasonló értékű födőréteggel együtt vagy azzal összekötve áll. Eddig azt hitték, hogy kerékabroncsokon a feszültség vagy igénybevétel nagy mér­tékben a kerék kerületén a légabroncs men­tén nyilvánul; ezen okból az abroncsbevo­natokat eddig úgy állították elő, hogy leg­alább két irányban lényeges támaszt és ellenállást nyújtsanak; ezen czélból szövött anyagot használtak, a midőn az egymást keresztező különféle láncz- és vetülékfonal úgy a kerület és sugárirányú igénybevétel­nek, mint a kerülethez keresztirányban való feszültségnek ellenállani képesek. Két vagy több ily bevonatot vagy szövetréteget, me­lyeknek szálai átmérőirányban egymással ellenkezően haladnak, ugyanezen czélból már alkalmaztak. Az ily kerékabroncsbevonatnak hátránya, hogy a láncz- és vetülékfonalak vagy az anyagnak más egymáson fekvő szálai egy­máshoz dörzsölődnek és lekopnak, a mennyi­ben a kerék haladásánál a bevonat alakja változik. Jelen találmány kísérletek alapján nyert azon tapasztalaton nyugszik, hogy légkerék­abroncsoknál, melyek a keréktalppal kellően össze vannak kötve ós kapcsolatuk mecha­nikusan biztosítva van, a kerület irányában az abroncsbevonat mentén eddig föltétele­zett igénybevétel oly lényegtelen, hogy gya­korlatilag nem létezőnek tekinthető és hogy a súrlódás, meleg és kopás, mely a bevo­nat befelé és kifelé hajlításából származik, lényegesen elkerülhető vagy megakadályoz­ható, ha a föltételezett kettős igénybevételt tekinteten kívül hagyjuk és a feszültségi ellenállást csak egy irányban biztosítjuk. Jelen találmány szerint az igénybevétel­nek ellenálló közbe helyezett anyagok, melyek rendesen gummival vagj' hasonló anyaggal egyesítve nyernek alkalmazást, úgy rendeztetnek el, hogy a húzási igénybe­vételnek ellenálló anyag nem nyújtható szá­.lai, pamatai, zsinórai vagy matringjai egy irányban párhuzamosan fekszenek, mely irány a keréktalp két oldaltámpontjától ki­indulva, az abroncsbevonaton keresztirány­ban megy át.

Next

/
Thumbnails
Contents