31429. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet elektromágneses gyújtókészülékkel bíró robbantó mótorok gyújtási időpontjának megváltoztatására

Megjelent 15J04. évi október hó 26-á». MAGY. ffe* KIR. SZABADALMI g jjffl HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 81429. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Szerkezet elektromágneses gyujtókészűlékkel biró robbanó mótorok gyújtási idó'pontjának változtatására. HETÉNYI JÓZSEF KERESKEDŐ, DEDICS KÁLMÁN ÉS DEDICS FERENCZ MtJGÉPÉSZEK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 11-ike. Robbanó mótorok elektromágneses gyújtó- | készülékeinél a gyújtóáramkör tudvalevőleg mindig azon pillanatban szakítandó meg, midőn a gyújtó áram legerősebb, vagyis midőn a mágnesinduktor fegyverzetének sarkai a mágnes sarkait elhagyják. Mint­hogy azonban a gyr ujtó áramkör megszakí­tását eszközlő vezény-szerkezet és az ehhez képest a fönti föltételnek megfelelő hely­zetbe szerelt induktorfegyverzet a mótor tengelye segélyével működtetnek, vagyis ezen tengellyel kényszermozgásúan vannak összekötve, azért a vezényszerkezetet és az induktorfegyverzetet nem lehet a mótor­tengelytől, ill. a dugattyútól függetlenül elállítani és így a gyújtás időpontját sem lehet a szokásos motoroknál ily módon vál­toztatni. Javaslatba hoztak ugyan már e czélra bizonyos szerkezeteket, melyek azonban bonyodalmasak és megbízhatlan működésűek voltak, a miért is azok a gyakorlatban egy­általán nem váltak be. A jelen találmány tárgyát már most oly szerkezet képezi, melynek segélyével a gyúj­tás időpontja elektromágneses gyújtókészű- I lékkel bíró robbanó motoroknál akár iizem előtt, akár üzem közben egyetlen forgással változtatható és mely az eddigi ily szerke­zetektől eltérően elrendezésében oly egy­szerű és működésében oly megbízható, hogy az a gyakorlat követelményeinek minden tekintetben megfelel. Ezt az által érjük el, hogy a mótorten­gely segélyével forgatott vezénytengely és a vezényszerkezetnek ezen tengely segélyé­vel forgatandó része, pl. vezénykorongja közé egy eltolható kapcsolást iktatunk be, mely a vezénytengely és a vezénykorong közötti kapcsolatot csavarvonal alakú vezeté­kek és ezekkel kapcsolódó csapok segélyé­vel tartja fönn úgy, hogy a kapcsolásrak eltolásakor vagy a vezénykorong, vagy a vezénytengely forgattatik el egymagában a szerint, hogy melyik részben van a veze­ték és melyikben a csap. A mellékelt rajzokban a találmány tár­gyát képező szerkezet egy különben szoká­sos elrendezésű motornál való alkalmazásá­ban egy foganatosítási alakjában van föl­tüntetve. Az 1, ábra a jelen találmány tárgyát ké-

Next

/
Thumbnails
Contents