31406. lajstromszámú szabadalom • Sínkötés csatornás sinekhez, a futó fölületbe érő fejes hevederrel

__ Megjelent 1904. évi október li ó 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |j|g H I VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31406. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Sínkötés csatornás sínekhez, a futó fölületbe érő fejeshevederrel. MELAUN FERENCZ MAGÁNMÉRNÖK CHABLOTTENBURGBAN. Bejelentésének napja 1904 márczius hó 7-ike. Elsőbbsége 1900 szeptember 4-től kezdődik. Az útburkolatba beépített közúti-vasúti i vágányoknál a sínkötések káros hatása (ép I úgy, mint a kereszttalpas fölépítménynél) . abban nyilvánul, hogy az ütközési helyek­nél a futóföliilet jóval hamarább kopik el, | mint a sín többi része. Ezt a hátrányt a sínvégeknél alkalmazott erős hevederek se­gélyével akarták elkerülni, de ez a tapasz­talatok szerint nem sikerült. Jobb ered­ményt értek el avval az elrendezéssel, mely szerint a külső hevedert futófölületet alkotó fejesheveder gyanánt képezték ki, úgy hogy a hevederfej a két sínszál végén kiképezett megfelelő bevágásokba fogódzik be. Ennek az elrendezésnek az a czélja, hogy a kerék az ütközés helyén is folytonos vezetőlölüle­tet találjon. Ezt a magában helyes elvet az eddig is­mert elrendezésnél nem valósították meg a kellő alakban, mert a fejeshevedernek kes­keny futóföliilete a keréknyomásnak csak kis részét viszi át az egyik sínről a má­sikra, míg annak nagyobb részét a sínszá­laknak (ugyancsak keskeny) el nem vágott része fogja föl. Ezért — daczára a fejes­heveder alkalmazásának — az oldalheve­dernek a sínfej alsó fölületére fekvő fölü­lete csakhamar kiverődik, és ha ily kopás föllépett, a sínvégek a mozgó terhelés alatt behajtanak, a fejesheveder keskeny futó­fölülete egymaga veszi föl az egész mozgó terhelést és ezért az ütköző hézaggal szom­szédos részei teknőalakban csakhamar ki­kopnak. Az ily módon szerkesztett sínkötés ezért csak a két szélső, a sín és a fejesheveder között képezett, félhosszúságú haránt hé­zagnál lesz elég tartós, de nem a középen, a tulajdonképeni ütköző hézagnál. Az új és a következőkben ismertetett sínkötésnél ez a hátrány el van kerülve, mely új sínkötés egy kiviteli alakja példa­képen az 1. ábrán a 4 ábra L—M vonala, a 2. ábrán a 4. ábra N—0 vonala szerint keresztmetszetben, a 3. és 4. ábrán két oldalnézetben és az 5. ábrán fölülnézetben látható. A két (a és c) sín végén a futófölületet képező (e) fej részben — úgy mint az ed­dig ismert föntebb jelzett sínkötéseknél — a futóföliilet középvonaláig el van vágva, de ezenkívül a sínszál egy bizonyos hosszán a fej futóföliilete egész szélességében is le van vágva, mint az az 1., 3. és 5. ábrán látható. A futóföliiletben ily módon kiképezett, ' lépcsősvonal által határolt hézagba az (f)

Next

/
Thumbnails
Contents