31370. lajstromszámú szabadalom • Javítás elektromos transzformátorokon

Megjelent 1904. évií október hó 265-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 81870. szám. Vl!/g. OSZTÁLY. Javítások elektromos transzformátorokon. THE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 26-ika. Jelen találmány tárgya transzformátorokra vonatkozik és a találmány czélját oly esz­közök létesítése képezi, melyek segélyével a transzformátorok feszültségviszonya vál­toztatható. A jelen találmány értelmében oly egy­szerű és hatásos eszközök nyernek alkal­mazást, melyek segélyével a transzformátor primér vagy szekundér tekercselésének mű­ködő hosszát megváltoztathatjuk, hogy a transzformálás fokát megfelelővé tegyük, a nélkül, hogy a tekercsek különböző részei­nek kiegyenlített állapotát lényegesen meg­változtatnék, a mi akkor adódik, ha mind­két tekercs egész hossza be van kapcsolva az áramkörbe. Gyakran van arra szükség, hogy egy transzformátor feszültségviszonyát a transz­formátor egyik vagy másik tekercse teke­rületszámának változtatása által megváltoz­tassuk. Ezt rendesen azáltal létesítjük, hogy tekerületek egyikének különböző pontjaihoz kontaktusokat vagy vezetékeket kapcso'.unk és az áramkör egyik sarkát valamely meg­felelő szabályozó vagy kapcsoló segélyéve' az egyik kontaktustól vagy vezetéktől egy másikhoz kapcsoljuk. Csaknem az össze? nagyobb transzformá­torok külön primér és külön szekundér te­kercsekkel vannak ellátva, melyek oly mó­don vannak a transzformátorba bekapcsolva, hogy a mágneses veszteség minimális és ha az egyik tekercs tekerületeit párhuzamosan kell kapcsolni, akkor szükséges, hogy a tekerületek mindegyike szimmetrikus mág­neses helyzetet foglaljon el a szomszédos tekercs tekerületeihez képest azon oknál fogva, mivel az esetben, a mikor a helyze­tek nem szimmetrikusak, akkor a különböző lekerületekben indukált feszültségek külön­bözők, mi mellett a párhuzamos kapcsolás megtörténte után a tekerületek között áram­közlés megy végbe, a mi káros meleget állít elő. Ebből következik, hogy a fönt említett szokásos elrendezésnél, pl. a primér tekercs néhány tekerületének kikapcsolása, a sze­kundér tekerületeket a hatásos primér te­kercshez képest nem szimmetrikus helyzet­ben hagyja és ezen hetyzetben a tekerületek nem kapcsolhatók egymással párhuzamosan, a nélkül, hogy meleget előállító áramközlés ne menne végbe. A mellékelt rajzon a föntemlített nehéz­ségek kiküszöbölését czélozó eszközök van­nak föltüntve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents