31329. lajstromszámú szabadalom • Ár

Megjelent 11)04. évi október lió 12-én. KIR. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31829. szára. XV I'a. OSZTÁLY. Ár. SIROWY GYULA GÉPMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 13-ika Jelen találmány tárgyát oly ár képezi, mellyel a bőr kilyukasztása igen könnyen eszközölhető s mely a bőr kilyukasztása után a lyukból önműködőlég kihúzatik. Je­len ár ugyanis egy tokban forgathatóan ágyazott magas menetű csavarorsóra van erősítve, melyre egy a csavarorsó tokjá­ban hosszirányban eltolható, de el nem for­gatható rúgóhatás alatt álló csavaranya van rácsavarva. Ezen csavaranya egy az árt körülvevő hüvellyel van összekötve, úgy hogy ezen hüvelyt a rúgóhatás ellenében a csavarorsó tokjába betolva, az ár forgásba jön és a bőrbe, melyen a hüvely külső vé­gével rajta fekszik, behatol s azután a nyo­más megszűntével a rúgó által a bőrből ismét kihúzatik. Mellékelt rajzon jelen árnak egy kiviteli alakja látható, és pedig az 1. ábrán függélyes középmetszetben, a 2. ábrán pedig oldalnézetben, a 3. ábrán metszet az 1. ábra A—B vo­nala szerint, végül a 4. ábra a csavaranya vezetésére szolgáló tokrész fölülnézete. Az (a) ár tetszés szerinti ismert módon a magasmenetű (b) csavarorsó végére van ráerősítve, mely csavarorsó a (c) hüvely­ből és (d) fejrészből álló tokban úgy van ágyazva, hogy hossztengelye körül elfor­gatható, de a tokban hosszirányban el nem tolható. A (c) hüvely belül (e) bordákkal van ellátva, melyek a (b) csavarorsóra csa­vart (f) csavaranya vezetésére szolgálnak, úgy hogy ezen csavaranya a (c) hüvely hosszirányában eltolható, de el nem for­gatható. Az (f) csavaranya alatt a (g) hü­vely van, mely az (a) árt körülfogja s mely­ből a készülék nyugalmi helyzeténél az ár­nak csakis a hegye látszik ki. Az (f) csa­varanya a (g) hüvely belső végére, vagy csak egyszerűen rátámaszkodik, vagy pedig ezzel könnyen oldható módon van összeerő­sítve. A (g) hüvely tehát a (c) hüvelybe betolható, miáltal az (f) csavaranya is a csavarorsón eltolódik s utóbbit forgatja. Az (f) csavaranya a (h) rúgó nyomása alatt áll, mely a csavaranyát és így a (g) hü­velyt is állandóan kifelé szorítja. A (g) hüvelynek a (c) hüvelybe való betolását egy (g) hüvelyen beállítható (i) állítógyűrű határolja. Az ár működése már most a következő: A (g) hüvelyt a kilyukasztandó tárgyra helyezzük rá, úgy hogy az (a) ár hegye a készítendő lyuk fölött áll; ha most a tok (d) fejrészére nyomást gyakorolunk, akkor a (c) hüvely a (g) hüvelyen eltolódik s mi-

Next

/
Thumbnails
Contents