31318. lajstromszámú szabadalom • Kombinált puskatorkolatfödél és czélgömbvédő

Megjeleni 1904. évi október lió 12-én. MAGY. f jj|jjí KIK SZABADALMI H IVATAI SZABADALMI LEÍRÁS 8Í318 szára. XIX/c. OSZTÁLY. Kombinált puskatorkolatfödél és czélgömbvédö. WEISS MANFRÉD ELSŐ MAGYAR CONSEBVGYÁBA ÉS ÉRCZÁRÜ­GYÁRA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 9-ike. Jelen találmány tárgya olyan kombinált puskatorkolatfödél és czélgömbvédö, mely egyidejűleg egyrészt a cső furatát esővel, porral, szennyel stb. szemben megvédi, másrészt a czélgömb megsérülését és erő­szakos eltolódását megakadályozza. Egy­által gondoskodtunk arról, hogy elhárítsuk azokat a veszélyeket, melyek a lövésnél fölmerülhetnek, ha a torkolatfödelet lövés előtt el nem távolítják és lehetővé tettük a készülék automatikus működését a szu­rony föltűzésénél és levételénél. A mellékelt rajzon a találmány külön­féle foganatosítási alakjai vannak föltün­tetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak elöl­nézete, a 2. és 3. ábra ugyanennek nézete; a 4. ábra egy másik foganatosítási alak elölnézete. Az 5. ábra egy harmadik foganatosítási alak oldalnézete és a 6. ábra ugyanennek elölnézete. A készülék áll a homlokrészein nyilt (1) hüvelyből, melynek alakja a csőtorkolat és czélgömb alakjának felel meg. A hüvely­nek a czélgömb fölé nyúló oldala zárt (1., 2., 3., 5. és 6. ábra) vagy nyilt (4. ábra) lehet. A hüvelyen a (2) nyak van megerő­sítve, mely a torkolatfödelet hordja, mely utóbbi vagy sarnirsaerűen föl- és lecsap­panthatóan (1—4. ábrák), vagy szilárdan (5. és 6. ábra) van a (2) nyakon megerő­sítve. A torkolatfödél a (3) gyűrűből áll, melynek belső oldalán egy gyűrűalakú ho­rony van kiképezve, melyre a bőrből, sztan­niolból, papirosból vagy más csekély ellen­állóképességgel bíró anyagból való kör­alakú (4) tükröt fektetjük és azt a rugal­mas (5) gyűrűvel rögzítjük. Az 1—4. ábrák szerinti foganatosítási alakoknál a tcrko­latfödél a (6) orral van ellátva, mely a (8) rúgóval egyetemben arra való, hogy a tor­kolátfödél önműködő zárását idézze elő a szurony föltűzésénél, illetve annak levétele után. A hüvely a rugalmas (7) vezetékkel lehet ellátva (2. ábra), mely a hüvelyt a puska czélgömbtőkéjén rögzíti. Az ezen találmány szerinti készülék állan­dóan a puskán viselendő és csak' lövés előtt j távolítandó el. A csekély eljenállóképesség­gel bíró (4) tükör folytán azonban el van­j nak hárítva azon hátrányos következmé­nyek, például sebesülések, csőkidudorodá-

Next

/
Thumbnails
Contents