31295. lajstromszámú szabadalom • Víztisztító berendezés

azok egy része kiválhat. Az így előtisztí- | tott víznek a benne hátramaradt mészsók és egyéb fertőzmények kicsapása czéljából újabb kicsapó anyagot adunk és evvel ke­verve, az (x) nyílásokon át a (d) cső (a) előmelegítő gyanánt kiképezett fölső ré­szébe vezetjük. Itt a már előmelegített víz a gőzzel ellenáramban találkozik és telje­sen előmelegíttetik. A 3. ábrán látható módosításnál a (c) ke­verő tartály nincs lefödve, hanem fölül nyi­tott. A (b) előmelegítő lefelé csőszerűen meg van hosszabbítva és torkolata mélyen belenyúlik a (c) keverőtartályba. Az (a) előmelegítő le van födve és a (b) előmelő­gítővel az (e) cső útján közlekedik. A víz a (c) keverő tartályból (x) csöveken átjut az (a) előmelegítőbe. A munkamenet itt teljesen megegyezik az előbb leírttal. A gőz a (z) csövön át jut az (a) előmelegí­tőbe, innen pedig az (e) csövön át a (b) előmelegítőbe. A víz előbb a (b) előmelegí­tőbe lép be és előmelegítve, a (c) keverő tartályba jut, melyben annyi ideig marad, hogy fertőzményei a kicsapó anyagokkal reakcióba léphessenek és csak azután jut az (x) csöveken át a további előmelegítés czéljából az (a) előmelegítőbe, mikor a (c) tartályban az előzetes tisztítás már meg­történt. Mindkét kiviteli alaknál tehát a teljes ellenáram elve érvényesül, azonkívül a víz erélyes kétszeri előmelegítése is biztosítva van. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Víztisztító berendezés, jellemezve az ál­tal, hogy a tisztítandó vizet az ellen­áram elve szerint áramló gőz által, mi­előtt az a tulaj donkép eni szűrő- és le­rakó szekrénybe bejutna, két szakaszban melegítjük elő és a víz fertőzményeinek az előmelegítés két szakasza között időt engedünk arra, hogy a már a vízhez ke­vert kicsapó anyagokkal reakczióba lép­jenek és ily módon részben kicsapódja­nak. 2. Az 1. alatt védett víztisztító berende­zés egy kiviteli alakja, jellemezve azál­tal, hogy a (c) keverő tartályba az első előmelegítő gyanánt szolgáló (b) tolda­lék torkol, a (d) középső cső fölső (a) része pedig a másik előmelegítőt képezi, a mennyiben ez az (a) réss a (c) tar­tályba nyúlik, úgy hogy a (b) előmele­gítőből jövő, kicsapó anyagokkal már kevert víz a (c) tartályból az (x) nyílá­sokon, illetve csöveken át jut az (a) részbe, az ide bevezetett meleg gőz pe­dig ellenáramban áramlik át az előme­legítő (b) részébe. (I rajzlap melléklettől.) PA1LAB RF.8ZV€N> TÁRBASAC NYOMDÁJA fiUDAPESTÉ*-

Next

/
Thumbnails
Contents