31274. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő készülék

Megjelent 1904. évi október lió 7-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI mj^ H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31274. szám. vil/f. OSZTÁLY. Folyadékmérö készülék. MASCHINENFABRIKEN VOBM. GEBR. GUTTSMANN U. BBESLAUER METALLGIESSEREI ACT.-GES. CZÉG BRESLAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 21-ike. Olyan folyadékmérő készüléknél, melyek a folyadékárammal konaxiálisan ágyazott mérőkerékkel bírnak, minden átömlési se­bességnél ugyanazon mérő hatás létesíté­sére első és fő követelmény, hogy a mérő­kerékre ható folyadéksugarak a mérőke­rékre való megelőzőleg káros irányválto­zást vagy duzzasztást ne szenvedhessenek, a mi olyan mérési hibákat idézne elő, me­lyek a megengedhető 1—2 hiba-százalékot több mint 10—15%-kal túllépik. A mérő­kereket szabályosan érő, eredeti áramlási irányából ki nem térített folyadéksugár, se­bességét a mérőkerékkel bizonyos határo­zott módon fogja közölni, míg a mérőke­rékbe való bejutását közvetlenül megelőző­leg szemközt fekvő élek és lapok által visszatartott, duzzasztott folyadéksugár egé­szen más hatást fog gyakorolni a mérőke­rékre, azaz azt részben fékezi, részben gyorsabb forgásra kényszeríti. A jelen találmány czélja már most olyan folyadékmérők tökéletesbítésében áll, me­lyeknél a mérő alkatrészt egy úgynevezett Woltmann-féle szárny, azaz spirális alakjá­ban kiképezett, de a mérőkészülék tokjá­nak falát nem érintő szárnyakkal fölsze­relt, a mérőkészülék tokjával konaxiálisan elhelyezett szárnyas kerék képezi. Ezen fc­lyadékmérő készülékek annyiban még töké­letlenek, hogy a folyadékáram beömlési he­lyén elrendezett csapágy a mérőkerékre, illetőleg a mérési eredményre a bevezetés­ben említett zavaró hatással van. Ezért ezen csapágynak olyan alakot vagy elrendezést igyekeztek adni, mely minden­nemű, duzzasztásból származó visszahatást teljesen kizár. E czélra azonban nem volt elegendő a csapágyat tartó karokat lencse­alakú, a folyadékáramot úg} szólván met­sző keresztmetszetűre készíteni, mert beható kísérletek alapján bebizonyult, hogy magá­nak a csapágynak van legnagyobb része az említett zavarok előidézésében. E körülmény kellő méltánylásával a csap­ágy (a) testének a mellékelt rajzon látható lövedék vagy hegyes golyó alakját adjuk. A csapágytestnek a folyadéksugarak ki­áramlási helye mögött fekvő oldala, mely nincs hatással a mérési eredményre, a szo­kásos alakú lehet. A mérőkészülék tokjának falaival nem érintkező (b) szárnyas kerék és a hegyes golyó vagy lövedék alakjában kiképezett (a) csapágytest kombinációja által elérjük, hogy a mérés eredményét helyessége te-

Next

/
Thumbnails
Contents