31252. lajstromszámú szabadalom • Folyadék-térfogat- és fajsúlymérő

Megjelent 1904. évi szeptember hó 31-án. MAGY. ^h^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B1252. szám. VI I/d. OSZTÁLY. Folyadéktérfogat- és fajsúlymérő. PÁL MANÓ MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 14-ike. A rajzon látható készülék folyadékok űr­tartalmának legkényelmesebb és legponto­sabb lemérésére szolgál. Az űrtartalom go­romba mérése a készülékkel úgy történik, hogy a (G) csavaranya forgatásával az (E) csavarorsóra erősített (L) dugattyút oly ma­gasságra húzzuk föl, hogy a dugattyú alsó lapja és a (C) üvegcső alsó vége közt lévő ür a fölszívandó folyadék űrtartalmával körülbelül egyenlő legyen, a mi a (H) mér­czén le is olvasható. A finom beállítás úgy történik, hogy a készülék (A) részéhez csuk­lósan elhelyezett (J1 ) és (Jn ) karokban lévő (T') és (T") csavarok által (G) csavaranyát az (A) részhez szorítjuk, azaz forgásában megakadályozzuk. Ezután pedig az (F) csa­varfej mozgatásával az (L) dugattyút a leg­finomabban beállíthatjuk az (F)-en lévő be­osztás és (N) mutató igénybevételével. A készülék czélszerűen használható to­vábbá folyadékoknak különböző pontosan meghatározott részekre való osztására és még egyéb műveletek elvégzésére. Folyadék fajsúlyának meghatározására is előnyösen használható a készülék. E műve­let úgy történik, hogy rendes szoba-hőmér­séklet mellett a készülék elkészülte után, a készüléket vízzel szívatjuk tele és így pon­tos mérlegbe helyezve, megmérjük. A mé­rési eredmény a készülék oldalán vésetik be. A kísérletezés alá vett folyadék szíva­tik ezután be az egész űrbe; megméretik a készülék a folyadékkal együtt, és így tehát egy mérés és egy kivonási művelet segélyével a folyadék fajsúlya pontosan meghatározható. A pontosan beosztott mérőlécz fölhasz­nálható még egyes tárgyak hosszának, illetve szélességének megmérésére. Ilyenkor a pon­tos finom mérés (F) csavarfejjel és a rajta lévő (N) mutatóval történik (N mozgatható). A rajzon pontozott állásban látható lecsa­pott mérőlécz a beszívott folyadékok fölszí­nének rögzítésére szolgál és az ezzel össze­függő kísérletek megejtését elősegítheti. A készüléket úgy tisztítjuk, hogy egy párszor tisztító folyadékot szívunk és nyo­munk át rajta. A leggondosabb tisztítás czéljából az egész készülék, mint a rajzon is látható, a legkisebb alkatrészeire széjjel szedhető. SZABADALMI IGÉNY. Folyadéktérfogat- és fajsúlymérő készülék, jellemezve az által, hogy a beosztással

Next

/
Thumbnails
Contents