31249. lajstromszámú szabadalom • Zár jobbra és balra nyitó ajtók számára

táegjelent 1904. évi október hó 4-én. MAGV. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31249. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Zár jobbra és balra nyíló ajtók számára. NOVAK KÁROLY ÉPÜLET- ÉS MÜLAKATOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát zár képezi, mely akkép van berendezve, hogy az ötlőnek hossztengelye körül 180°-kal való elfordí­tása által úgy balra, mint jobbra nyíló aj­tók vagy hasolók számára alkalmazható, a nélkül, hogy a zárnak valamely változta­tása vagy nyitása volna szükséges. Ez az által éretik el, hogy a zárban az ötlő számára egy kívülről kikapcsolható, az emelésnek határt szabó szerv van elren­dezve, melynek kikapcsolása után az ötlő teljesen a zárba tolható és azután 180°-kal elfordítható. Ha a zár túlkeskeny vagy az ötlő túlmagas, a zárlemezekben kivágáso­kat kell létesíteni, melyek az ötlő elforga­tását lehetővé teszik. A mellékelt rajz egy ily zárat mutat, és pedig __ i 1. ábra a zárt a zár fenék részleges elha­gyása mellett működtető ötlővel, 2. ábra a zárat ugyanazon nézetben áb­rázolja az ötlő elforgatása pillanatában; 3. és 4. ábrák az 1., illetőleg 2. ábrá­nak megfelelő metszeteket és 5. ábra a nyelvelő lemezt elölnézetben mutatja. Hogy egy és ugyanazt a zárt balra és jobbra nyíló ajtóknál alkalmazhassuk, tudva­levőleg az (1) nyelvelőben elrendezett, a kétoldalt ékalakúan kiképezett (2) ötlő ve­zetésére szolgáló (3) nyílást (5. ábra) a zár hossztengelyéhez szimmetrikusan kell elrendeznünk, míg az ötlő feje alkalmasan hátrafelé, például (4)-ig, szintén szimmetri­kusan van kiképezve, ugy hogy teljesen előretolt helyzetében a (3) vezető nyílást teljesen kitölti. A jelen bejelentés szerint az ötlő számára egy az emelést határoló szerv van elrendezve, mely a föltüntetett példa szerint egy a (6) zárlemezek függő­leges (5) hasítékaiban vezetett, szögletes (7) darabból áll, mely saját súlya folytán az (5) hasíték (15) lépcsőjére támaszkodik és ekkor a (8) ötlőszár körületében fek­szik, minek következtében az ötlő csak a közönséges hatáshoz szükséges mértékben vezethető be a zárba, hogyha az ötlőszár (9) harántrészére ható (10) förgőemelőt működtetjük, míg az ötlő záróhelyzetébe a (11) rúgó hatása folytán tér vissza. A (7) rész kikapcsolás ezé Íjából kívülről az uj­jakkal fölemelhető. Ha a zár elég vastag, illetve az ötlő feje nem nagyon magas és az ötlő a zárvastagság közepében van vezetve, akkor a (7) rész emelése és az ötlőnek a zárba való teljes betolása után az ötlő 180°-kal való elforgatása rögtön lehetsé-

Next

/
Thumbnails
Contents