31243. lajstromszámú szabadalom • Világító izzócsövek elektromos sütőkészülékek számára

.Megjelent '•><>!• évi október hó 3-án^ MAGY. ^ KIR SZABADALMIBB^ H I VATAL SZABADALMI LEIRÁ8 31248. szám. Vll/i OSZTÁLY. Világító izzócsövek elektromos sütőkészülékek számára. DUTERTRE GYÖRGY EDMOND MAGÁNZÓ LEVALLOIS-PERETBEN ÉS NŐDET MÁRIA FERENCZ ANDRÉ MAGÁNZÓ PÁRISBAN. A szabad lom bejelentésének napja 19C4 január hó 13 ika. Jelen találmány tárgyát elektromos sütő -készülékeknél alkahnazliató világító izzó­csövek képezik. A világ ító csövek vagy elektromos tűz­helyek, melyek azon czélból vannak szer­kesztve, hogy oly készülékekbe helyeztes­senek, melyekben ételeket kell kielégítően, megfőzni vagy megsütni, azon hősugárzáson alapulnak, melyet az üveg-, vagy kristály­csövekben élénk izzásba hozott, kör-, vagy négyszögalakú keresztmetszettel bíró szén­fonalak előidéznek. A hús sütése minden körülmények között a legtökéletesebb módon megy végbe. Már 300 wattóra fogyasztással egy 15 kg. súlyú tyúkot teljesen ki lehet sütni. Hogy ezen eredményt elérhessük, a szénfonal legcsekélyebb átmérőjének 4 /io mm.-nek s az energiafogyasztásnak lx /3 watt­nak kell lennie, a szénfonal minden mm. hosszára. Másfelől a fonal telje3 hossza s ezzel együtt az átlátszó eső hossza is úgv van megszabva, hogy a fény-, vagy hősuga­rak a különféle készülékekben vagy kemon­czékben a négyzetczentiméterek szerint mért s a sütendő vagy főzendő ételektől a kellő távolságban elrendezett fölületre sugároz­tassanak. A következőkben a világító csöveknek több kiviteli alakját fogjuk leírni, ahol ezen csövek ; a tűzhelyekben párhuzamosan vagy egymás­után is kapcsolhatók s ily módon 55 Volt és ennél alacsonyabb feszültségtől kezdve 220, sőt 410 Volttal dolgozó elektromos tele­pekkövetelményeihez is hozzáalkalmazliatók. A világító tűzhelyek sugárzó képessége kü­lönben a levehető vagy helytálló reflektorok anyagául választott fém természetével is változik, ahol ezen reflektoroknak a csövek közelében való elrendezése lehetővé teszi, hogy a sugarak az ételek elkészítése előtt vagy az alatt va'amely kívánt vagy szük­séges irányba legyenek téríthetők. A reflek­] torok általában félhengeres vagy közel fél­hengeres külső alakkal bírnak. Fölületük lépcsőzetesen van kiképezve vagy pedig hul­lán, os, hogy az ugyanazon forrásból eredő sugarak útja lehetőleg rövid legyen. Jelen találmány azonban éppen nem szo­rítkozik erre, a mennyiben eredetisége min­denekelőtt a szénfonalüknak oly módon való szerelésében áll, hogy azok a csövekben vagy edényekben húzásra legyenek igénybe véve, másfelől pedig abban, hogy a csövek belsejében sajátos gázatiuoszféra van léte­sítve. A mellékelt rajzon az

Next

/
Thumbnails
Contents