31241. lajstromszámú szabadalom • Vízmótor

Megjelent 1904. évi október hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. H IVATAL SZABADALMI LEI RAS 31241. szám. V/d/8. OSZTÁLY. Vízmótor. BOTÉT JÓSÉ BODBIGO MÉRNÖK BUENOS AIRESBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 13-ika. Jelen találmány oly vízmótorra vonatko­zik, mely a folyó vizek hasznosítását czé­lozza, tekintet nélkül azon esés mértékére, mely azok mozgását okozza. A gép folyók, vízvezetékek, természetes vagy mestersé­ges csatornák és más effélék erejének ki­használására van szánva. A mellékelt rajzok a jelen találmánynak megfelelően szerkesztett vízmótort ábrá­zolnak és az azonos betűjelzések az összes ábrákon azonos részeket jeleznek. Az 1. és 2. ábrák a gépnek egy-egy rész­leges oldalnézetét tüntetik föl, és pedig a 2. ábra az 1. ábrának szemben fekvő ol­dalnézetét mutatja. A 3. és 4. ábrák fölülnézetek; a 4. ábra a gép azon végét mutatja, mely a 3. ábrá­ban föltüntetett résszel szemben fekszik. Az 5. ábra előlnézet, részben metszet a gép hátsó oldaláról nézve. A gép áll a vasból és fából szerkesztett (n) állványból, mely egyik végén (p) zsi­lippel van fölszerelve, hogy a vizet távol­tarthassuk, a gépet üzemen kívül helyezzük. Az állványba a (c) tengelyre három hornyolt (a) vas- vagy fakorong van szerelve, me­lyeknek az állvány másik végén ugyancsak egy tengelyre szerelt három más (al) ko­rong felel meg. Az (a) korongok egyik ol­| dalán (b) fogaskerekek vannak megerő-i sítve, melyek a (q) tengelyen megerősített három (d) fogaskerékbe kapaszkodnak, me­lyek a (q) tengelyre vannak erősítve. A (q) tengely egyik végén az (e) transzmisszió korong van megerősítve, Az (a) és (al) korongokat a vízáram, bármilyen gyönge is CLZ, 3/ (g) fémkötél révén működteti, me­lyen a vízálló szövetből készült és kau­csukkal szilárdított (i) vödrök egy sorozata van megerősítve. Ezen vödröket rendesen egy aczélhuzalokból való váz merevíti, mely esernyő módjára összecsappantható. A vöd­rök (h) rögzítőgyűrűk útján vannak a (g) fémkötélre erősítve. A fémkötelek a vöd­rökkel együtt az (a) és (al) korongokat az alább ismertetett módon működtetik. Hogy a huzalkötél a víz szine fölött való végighaladása közben megfelelő helyzetben tartassák, az (m) görgőknek egy sorozata van az állványra szerelt tengelyeken el­rendezve. Ha a vízmótort valamely folyó partján vagy bármely vízáramlatban elhe­lyezzük, a vödröket úgy rendezzük el, hogy azok a vízárammal ellenkező irányban fek­szenek, úgy hogy a víz nyomást gyakorol a vödrök belső fölületére, melyek, mint em­lítettük, a (g) fémkötélre vannak erősítve. A (p) zsilip megnyitásánál az áramlat a

Next

/
Thumbnails
Contents