31236. lajstromszámú szabadalom • Váltakozó áramú mótoros elektromosságszámláló

Megjelent 1904. évi október hó .'i-án. MAGY. KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81236. szám. VII/c. OSZTÁLY. Váltakozóáramú mótoros elektromosságszámláló. Dn ABON HERMANN TANÁR CHABLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 19-ike. A jelen találmány váltakozó áramhoz való olyan mótoros e-iektromcsságszámlálóra vo­natkozik, mely főkép csekély maximális árammennyiségre berendezett hálózatokban van hivatva az energiafogyasztásmérésére. Az ilyen hálózatokban olcsó és ennek da­czára megbízható, pontosan működő elek­tromosságszámlálókra van szükség, miután egyrészt az elektromosságszámláló haszon­bérének nem szabad észrevehetően drágí­tania az elektromos áram használatának árát, másrészt pedig, miután a kis fogyasz­tásra berendezett elektromos lá.ózatok csak azon esetben gazdaságosak, ha a fo­gyasztott áram mérése teljes pontossággal történhetik. Az alább ismertetett, válta­kozó áramú mótoros elektromosságszámlá­lónál ezen, a gyakorlatból folyó két köve­telményre különös tekintettel voltunk és a lehető legnagyobb pontosság mellett a le­hető legegyszerűbb szerkezetű számláló létrehozása volt fő törekvésünk. A mellékelt rajzon bemutatott ezen új elektromosságszámláló egy (a) forgó test­ből áll, mely legczélszerűbben tárcsa alak­jával bír. E tárcsa valamely jól vezető anyagból, például rézből vagy aluminium­ból van készítve. Az (a) tárcsa fölött egy patkóalakú, több vagy kevesebb vékony le­mezből összeállított (b) elektromágnesmag van elrendezve, melyet két (c és d) mel­lékáramkör ű dróttekercs gerjeszt. Az (a) tárcsa másik oldalán, az elektromágnessel szemközt, egy (e) vasdarab van elrendezve. Hogy az elektromosságszámlálót olyan há­lózatokban is használni lehessen, melyek­ben induktív terhelések fordulnak elő, mint ismeretes, a mellékáramkörű tekercsek és a főáramkörű tekercs által létesített mág­neses mezők között körülbelül 90"-ú fázis­eltolódásnak kell fönnállnia, melyet pél­dául a (b) elektromágnesmag szárain egy vagy több rövidre zárt (f fl) réztekercs és az elektromágnesmag pólusai között vé­kony vaslemezekből összeállított, mágnes­ségi tekintetben tökéletlen (g) híd elrende­zésével lehet létre hozni (2. ábra). Ezen (g) hídon már most a jelen elektromosság­számlálónál néhány (h) tekervény van el­rendezve, melyeken a főáram vezettetik keresztül. Ezen egyszerű, kompendiózus el­rendezés folytán a (b) elektromágnes pó­lusai előtt két, fázisában egymáshoz képest körülbelül 90°-kal eltolt nem-szimmetrikus mágneses mező keletkezik, melyek olyan irányúak, hogy az (a) tárcsát ugyanazon irányban igyekeznek forgatni. Az ezen forgó mágneses mező által az (a) tárcsának köl-

Next

/
Thumbnails
Contents