31219. lajstromszámú szabadalom • Újítás kenőszerkezeteken

Megjelent 1004. évi október hs> 3-án. MAGY. SZABADALMI KIM. HIVATAL SZABADALMI LEI RAB 81219. szám. V/D/L. OSZT A LY. Újítás kenő' szerkezeteken. MOÉLLINE LUBRICATING COMPANY CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember 18-ika. Jelen találmány tárgya újítás kenő szer­kezeteken, mely egy drótszövet, áttört le­mez vagy valamely olajat átbocsátó anyag alkalmazásán alapszik. Az alkalmazásba jövő anyag általánosságban a «Moelline»név alatt ismeretes termék, vagyis olajjal ita­tott kukoricza-csutka lehet, azonban vala­mely más növényi, állati, vagy ásványi szi­lárd testnek és olajnak tetszőleges keve­rékét is föl lehet hassnálni, miközben a szi­lárd test az olaj fölvételére szolgál. A ke­nés a kenendő alkatrészek forgó mozgása folytán föllépő szívó hatás által jön létre. Ezen szívó hatás folytán aiz olaj, a Moelline­ből vagy az olaj fölvételére e helyett al­kalmazott másfajta anyagból lassan le fog folyni. Minél nagyobb a kenendő alkatrész for­gási sebessége, a szívóhatás s a lefolyó olajnak mennyisége annál nagyobb. Ezen szernek alkalmazásával tehát önműködő és a mindenkori szükségletnek megfelelő ke­nést érünk el. Ezenkívül a kenés igen gaz­daságos, mert az olaj igen lassan s csak a szükségletnek megfelelő mennyiségben fo­lyik le. A mellékelt rajzon a találmánybeli újí­tás többfajta foganatosítási alakja van föl­tüntetve, azonban természetes, hogy még számtalan hasonló alkalmazása lehet. Az 1. ábrán egy helytálló csapágy van föltüntetve. (a) a kenőszelencze, (b) az olajjal telített anyag, (c) a szövet vagy áttört lemez, (d) pedig a kenendő tengely. A 2. ábrán föltüntetett berendezésnél a kenés a centrifugális erő hatására jön létre. Az (1) edényt valamely csöpögtető készülékből olajjal töltjük meg, mely olaj azután forgás közben a (2) csövön át a (4) edénybe löketik. Ezen utóbbi edény az (5) drótszövettel vagy áttört tárcsával van ellátva saz olaj­jal telített anyagot tartalmazza. Ezen anyagból az olaj a szükséglethez mért mennyiségben (3) felé a kenendő forgaty­tyúcsaphoz folyik. SZABADALMI IGÉNY. Űjítás kenő szerkezeteken, jellemezve az által, hogy olajjal telített valamely szi­lárd testből az olaj tetszőleges drót­vagy egyéb szöveten, valamely olajat átbocsátó anyagon vagy egy áttört tár­csán át a forgáskor létrejövő szívó ha-

Next

/
Thumbnails
Contents