31211. lajstromszámú szabadalom • Eljárás duplex fényképek előállítására

Megjelent 1904. évi szeptember hó 30-án. 31211. szám. IX/f. OSZTÁLY. Eljárás duplexfényképek előállítására. FULTON OTTÓ FÉNYKÉPÉSZ CHISWICKBEN ÉS GILLABD MOUNTSTEVEN VILMOS FÉNYKÉPÉSZ TWICKENHAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 30-ika. MAGY.j^KIR. SZABADALMI mSÉ HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS Jelen találmány tárgyát eljárás képezi fényképeknek szöveteken és más gyártmá­nyokon való előállítására és czélja a fény­képet vásznon, szöveten vagy más textil­gyártmányon akként előállítani, hogy a fény­sűrűség hatása az átbocsátott fény által, a fénylés hatása pedig a fényképről vissza­tükrözött fény által keltessék. A jelen találmány szerint fényérzékeny­nyé teendő anyagként fehér vagy világos színű gyártmányt használunk, mely gyapot­ból, lenből, selyemből, gyapjúból vagy más textilárúból készül és melyet a következők­ben rövidség kedvéért szövetnek fogunk ne­vezni. Ezen szövet különböző struktúrával bír­hat, azt találtuk azonban, hogy sűrűn szőtt szövet a legjobb eredményeket szolgáltatja; alkalmazhatunk oly szöveteket is, melyek két vagy több egymás fölött fekvő párhuza­mos fonalrétegből állanak, melyek akként vannak szőve, hogy az egyik rétegnek fona­lai a másik rétegnek fonalait keresztezzék. A kereskedelemben kapható szövetek kö­zül némelyek már eleve a kivánt merev­séggel, konzisztenciával bírnak és elegen­dően áttetszőek, mely tulajdonságok a szö­veteket a szóban forgó czélra kiválóan alkalmasokká teszik; lehet azonban a szö­veteket keményítés vagy megfelelő kezelés által ezen czélra a kellő módon előkészíteni. Ezt előnyösen gyönge celluloidoldattal vagy híg celluloidkenczével eszközöljük, és pedig a következő módon. A kenczét vagy olda­tot úgy készítjük, hogy egy súlyrész cellu­loidot körülbelül nyolcz súlyrész alkalmas oldószerben föloldunk; oldószerként igen alkalmas három rész alkoholnak öt rész amylacetattal való keverékét alkalmazni. Né­mely esetben a szövetet egy bevonattal láthatjuk el, mely néhány százaléknyi liszt­ből, keményítőből vagy hasonló anyagból áll és mely arra szolgál, hogy a photogra­phiai emuisió rávitelét megkönnyítse. A szö­vetet az említett kenczével telítjük és mi­helyt a kencze megszáradt, a szövetet hen­gereljük vagy nyomásnak vetjük alá. Ez azon módszerek egyike, mely szerint kemé­nyítősét vagy előkészítését előnyösen foga­natosítjuk, lehet azonban a keményítést más­képen is végezni. A szövet mindkét oldalát a keményítés után valamely ismert fényérzéken zselatin­emulsio-hártyával bevonjuk vagy a szövet­nek csak egyik oldalát vonjuk be a fény­érzékeny zselatinemulsio-hártyával és másik

Next

/
Thumbnails
Contents