31194. lajstromszámú szabadalom • Mentőkészülék közúti kocsik számára

Megjelent 10OI. évi szeptember hó 30-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEI RAS 31194. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Mentőkészülék közúti kocsik számára. patton károly lakatosmester budapesten. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát közúti kocsikra alkalmazott mentőkészülék képezi, mely­nek czélja, hogy, ha a kocsi embert vagy állatot elüt, a kocsit megállítsa és meg­akadályozza, hogy az elütött egyén a ke­rekek alá jusson. A találmány lényege abban áll, hogy a kocsira egy rendes körülmények között vízszintes helyzetben rögzített mentőlap van olyképen forgathatóan alkalmazva, hogy >ez összeütközésnél fölszabadul és lebillenve, a földnek támaszkodik, minek következtében egyrészt a kocsit megállítja, másrészt pe­dig a kerekek előtt védőfalat képez, úgy hogy az elütött egyén a kerekek alá nem kerülhet. Az alábbiakban a jelen találmány tárgyát képező mentőkészülék a mellékelt rajzon föltüntetett kiviteli alak alapján van rész­letesen leírva. Mellékelt rajzon az 1. ábra a készülék oldalnézetét, a 2. ábra pedig fölülnézetét tünteti föl, a 3. ábra metszet a 2. ábra A—B vonala szerint, végül a 4. ábra a mentőlapot tünteti föl nagyob­bított méretben. A padozat alatt az (a) lap van forgatha­tóan ágyazva. Ezen lap a (b) kivágással bír, melybe a (c) nyelv nyúlik bele. A mentőlap fölött a keresztalakú, háromkarú (d) emeltyű foglal helyet, melynek forgás­pontját a kocsi fenekére erősített (e) csap képezi. Az emeltyűnek a kocsi tengelyére merőleges két karjára az (f) tartók segé­lyével a kocsi előtt alkalmazott (g) védő­lemez van ráerősítve, mely közel a földig ér, úgy hogy minden, a kocsiba ütköző tárgy ezen védőlemezt alant leírtmódon el­mozgatni kénytelen. A (d) emeltyűnek a kocsi hosszirányába eső harmadik karjának végére a (h) horog van alkalmazva, mely az (a) lap (b) kivágásába, a (c) nyelv alá nyúlik s ennélfogva a mentőlapot megaka­dályozza abban, hogy saját súlyánál fogva lefelé elforogjon. Összeütközésnél azonban a (g) lemezre gyakorolt ütés a (g) lemezt és így az ez­zel szilárdan összekötött (d) emeltyűt is az (e) csap körül elforgatja, úgy hogy a (h) horog a (c) nyelvet szabadon bocsátja és a mentőlap lefelé elforog. Megeshetik azonban, hogy az ütés a (g) lemezt épen a közepén éri, úgy hogy a (g) lemez s így a (d) emeltyű sem foroghat el. Hogy azonban a (h) horog a (c) nyelvet ezen esetben is eleressze, gondoskodni kell arról, hogy a (g) lemez és (d) emeltyű a

Next

/
Thumbnails
Contents