31119. lajstromszámú szabadalom • Újítások kukoriczahámozó és hasonló gépeken

Megjelent 1904. évi szeptember hó 22-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALM \ lü HIVATAL SZABADALMI LEI RAS B1119. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítások kukoriczahámozó- és hasonló gépeken. CLAYTON & SHUTTLEWORTH LIMITED CZÉG LINCOLNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 17-ike. Jelen találmány tárgya oly kukoricza­hámozó- és hasonló gépekre vonatkozik, melyeknél a végtelen vezetőszalag vagy más táplálószerkezet részére való ferde köpenyből, a vezetőszalag működtetésére szolgáló be­rendezésekből és a fölső táplálógaratból álló emelőszerkezet alkalraaztatik, hogy a kuko­riczacsövek vagy más hámozandó anyag (mely a következőkben általánosan «kuko­riczacső»-nek van nevezve), valamely alsó töltőtölcsértől vagy táplálótérből a gép fölső bevezetőnyílásához vezettessék. Az eddigelé készített összes ilyfajta gé­peknél az emelőszerkezet csapok segélyével van a géptesten megerősítve, úgy hogy mindenkor, a mikor a gépet szállítás, vagy más czélra kell becsomagolni, az szükséges, hogy az emelőszerkezetet a gépről lesze­reljük és mint különálló egészet a gépre fölül fölhelyezzük. A gép használata előtt az emelőszerkezetet természetesen le kell venni és ismét fölerősíteni. Ezen munkálatok időrablók és nehézkesek. Jelen találmány azt czélozza, hogy a kukoriczahámozó- vagy hasonló gép emelő­szerkezetét oly módon rendezzük el, hogy utóbbit könnyen és gyorsan hozhassuk tet­szés szerint a működő helyzetbe, vagy a szállításra, vagy a raktározásra alkalmas helyzetbe, a nélkül, hogy az emelőszerke­zetet a gépről le kelleni szerelni. Ezen czél elérése végett az emelőszerke­zetet oly módon erősítjük meg forgathatóan a gépen, hogy leszerelés nélkül, egyszerű forgatás által hozhatjuk a munkahelyzetbe, mely helyzetben a töltőgarat fölső része a gép bevezetőnyílása fölött foglal helyet, míg alsó része lefelé terjed és a gép oldalfölü­letéhez képest derékszög vagy tetszés sze­rinti más szög alatt áll. Hasonló módon hoz­hatjuk az emelőszerkezetet szállítás vagy raktározás czéljából, egyszerű forgatás által a nyugalmi helyzetbe, melyben többé vagy kevésbé a gép hosszirányában a gépre fekszik. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmány értelmében szerkesz­tett kukoriczahámozó gépet részben elöl­nézetben, részben metszetben mutatja, a midőn az emelőszerkezet munkahelyzetben van. A 2. ábra a gép oldalnézetét tünteti föl, mi mellett a pontozott vonalakkal rajzolt emelőszerkezet nyugalmi helyzetében van rajzolva. A 3. ábra részletet ábrázol. (a) jelöli az emelőszerkezet köpenyét, melyben a végtelen (b) vezetőszalag van

Next

/
Thumbnails
Contents