31111. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vízlebocsátó csapoknál a kifolyó vízsugár szabályozására

Megjelent 1904. évi szeptember hó 19-én. MAGY. K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81111. szám. XXl/d. OSZTÁLY. Berendezés vízlebocsátó csapoknál a kifolyó vízsugár szabályozására. BUHL JÁNOS GYÁROS SCHW. GMÜNDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február 4-ike. Jelen találmány tárgyát vízlebocsátó csa­pokon eszközölt újítás képezi, melynek czélja a kifolyó vízsugár szabályozásában és a szelepnek rendkívül rugalmas és biztosan működő tömítésében áll, minek következté­ben a szelep nem igényel olyan erős, föl­felé irányuló nyomást, mint eddig. A berendezésnek egy példaképem foga­natosítása a mellékelt rajzon van föltün­tetve, melyen az 1. és 2. ábra elölnézetben és hosszmet­szetben a találmánybeli berendezéssel ellá­tott lebocsátó csapot mutatja, míg a na­gyobb léptékben rajzolt 3—6. ábrákon a találmány részletei lát­hatók metszetekben és nézetekben. Hogy a kifolyó vízsugár zárt és nem fecskendező vízoszloppá alakuljon át és ez utóbbi akadály nélkül folyhasson ki, az (a) csap megfelelően kiképezett kibocsátó vé­gébe egy (h) bádoghüvely van tolva (2. és 6. ábra), melynek belső része bordák se­gélyével lehetőleg egyenlő nagyságú me­zőkre van osztva (5. ábra). A (h) bádoghü­vely külső része a belső részt spirális alakban veszi körül s összenyomás ellen ru­galmas ellenállást fejt ki, úgy hogyazelő­zetesen kissé összenyomott bádoghüvely, a csapnyílásba betolva, önmagát rögzíti § a víz által még magas, egész 20 atm. nyomás esetén sem dobatik ki. A (h) hüvely belső része csillagalak helyett tetszőleges ala­kot is kaphat, azonban oly módon képezendő ki, hogy keresztmetszete több kisebb ke­resztmetszetre legyen osztva és ez által alkalmassá váljék arra, hogy a máskülön­ben szétszórva és fecskendezve kifolyó víz­sugarat szabályozhassa és nyugodtan kifo­lyó vízoszloppá alakítsa. A szelep (d) tömítő gyűrűje, a helyett, hogy egyszerűen a szelepfészek megfelelő vájatába volna illesztve, vagy az (f) sze­lepre volna csavarolva, kerületén egy (b) hüvely által rögzíttetik (3. és 4. ábra), melyet a szelepnek egy csavarmenetes (e) szelenczéje szorít le a tömítő gyűrűre (2. ábra). Az (e) szelencze egyúttal az (a) csa­pon lévő (i) tömítő gyűrű segélyével is tömít. Mivel a (d) gyűrű szélein van rög­zítve, tömítésre igen lágy anyag, például gummi vagy efféle is használható, a nél­kül, hogy azon veszélytől kellene tarta­nunk, hogy a gyűrű hosszabb használat foly­tán megsérül, vagy pedig az (f) szelepnek a (g) csavarorsó, illetve (k) fogantyú se­gélyével való kinyitása alkalmával helyé­ről eltávolíttatnék. A szelepet a jó tömítés daczára, koránt-

Next

/
Thumbnails
Contents