31076. lajstromszámú szabadalom • A lövés elméletének oktatására szolgáló készülék

3Tegjelent 1904. évi szeptember Jió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31076. szám. XIX/c. OSZTÁLY. A lövés elméletének oktatására szolgáló készülék. TATTAY ISTVÁN HONVÉDSZÁZADOS KÖRMENDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 14-ike. Jelen találmány egy készüléket képez, mely a katonai kiképzésnél a lövés elmé­letét a legelemibb módon érthetővé, kéz­zelfoghatóvá teszi. Ezen készülék a mel­lékelt rajzon van ábrázolva, és pedig az 1. ábrában a készülék teljesen fölállítva axonometrikus képben látható; a 2. ábra a készülék egyik főrészének alap­rajza és keresztmetszete; a 3. ábrától a 8. ábráig a készülékhez tar­tozó részletek vannak föltüntetve. A készülék áll: Egy hosszú, (c) lábakon álló vízszintes (a) léczből (2. ábra), mely a fölső fölü­letén (b) árkolássál van ellátva, mely utób­biban a később említendő tolókák elferdü­lés nélkül szabadon eltolhatók. Az egész készülék könnyebb szállíthatása czéljából, a (c) lábak az (a) lécczel csuklósan vannak összekötve, úgy hogy a szállításnál az (a) lécz szélén alkalmazott (d) kivágásokba könnyen befordíthatok; használatnál pedig egy csuklón forgó (e) léczecske és egy fü­les csavar segélyével merevíthetők. Az (a) lécz árkolásának középvonalában 30—30 cm. távolságban hat (f) lyuk van a középvonallal keresztben vésve (gl—g6) kisebbített tanczéltáblák vagy (hl—h4) más kis czéltáblák (r) csapjainak befogadására (3. ábra). Mindegyik lyuk előtt, az (a) lécz jobb szélén, a megfelelő 100, 200, 300, 400, 500 és 600 lépést jelző szám van fölírva. Az (a) lécz a lOOx és 200 lépést jelzőszá­moknak megfelelő (f) lyukak közti távol­ság felétől kezdve, a 600 lépést jelző számnak megfelelő (f) lyukig (i) átmetszés­sel van ellátva, azon czélból, hogy a (j) röppályarúd leszálló ága ott le és föl sza­badon mozoghasson. Ezen (a) léczhez kellő számú (k) tolóka tartozik (5. ábra), a melyeknek kiálló szélei beleillenek az (a) lécz (b) árkolatának ol­dalvájolataiba s ott akadály nélkül az egész (a) lécz hosszában végigtolhatók; ezen (k) tolókák a közepükön egy keresztben fekvő (f 1) lyukkal vannak ellátva a (gl... g6 és hl h4) czéltáblák csapjainak befogadá­sára. A készülékhez tartozik továbbá egy (kl) tolóka (6. ábra), melynek közepében a ezéIratartási magasság jelzésére egy villa­alakú (1) oszlopocska van megerősítve, melynek mindkét ága hosszúkás nyílással van ellátva, hogy az (m) fegyvermodell tet­szés szerinti magasságban beállítható és (n) füles csavarral megerősíthető legyen. A fegyvermodell bádogból készített alap és legmélyebb irányzékot, valamint czél-

Next

/
Thumbnails
Contents