31056. lajstromszámú szabadalom • Újítások peronoszpóra-fecskendőkön

Megjelent 1904. évi szeptember Iió 16-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81056. szám. X/b. OSZTÁLY. Újítások peronospora-fecskendőkön. KISS GYÖRGY MŰSZERÉSZ T0RDA-ARANY0S0N. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 7-ike. Jelen találmány peronoszpora - fecsken- | dőkre vonatkozik, melyek az újítás követ­keztében egyszerű szerkezet és könnyű ke­zelés által tűnnek ki. A mellékelt rajzokban az 1. ábra egy, a jelen találmány értelmében készített peronoszpora-fecskendő hosszmet­szetét tünteti föl, míg a 2. ábra egy másik kiviteli alak hossz­metszetét ábrázolja. Az 1. ábrabeli kivitelnél egy permetező­folyadék fölvételére szolgáló (a) tartányba a (b bl) csövek által a tartányhoz erősített és egyszersmind fogantyú gyanánt is szol­gáló (c) nyomószivattyú segélyével szorít­juk a levegőt. A levegő a dugattyú előtti (cl) térből a (b és d) csövön és a (d) cső lezárt végén elrendezett egy vagy több (e) nyíláson keresztül hatol az egyszersmind szélüstöt képező (a) tartányba és az abban lévő permetezőfolyadékra nyomást gyako­rolva, az (f) csap kinyitása után a folyadé­kot a (g) csövön keresztül a szabadba nyomja. Hogy a tartányba szorított levegő a folyadékot a szivattyúba vissza ne szo­rítsa, egy gummi vagy hasonló rugalmas anyagból készített (h) gyűrűt húzunk a (d) cső végére, úgy hogy a gyűrű a cső vé­gén elrendezett (e) lyukakat födje. Az (a) | tartány (i) süveggel légmentesen elzárható töltőnyílással bír, mely süveg egyszersmind megakadályozza a (h) gyűrűnek a (d) csőről való leesését. Hogy a dugattyú mögötti (c2) térben lég­ritkítás, illetőleg légsűrítés ne támadjon, a szivattyú falán és a (bl) összekötőcsövön (k) nyílások vannak elrendezve. A permetezés befejezése után a tartányt talpára állítjuk és az (f) csapot kinyitjuk, hogy a tartányban lévő komprimált levegő a (g) csövön keresztül eltávozhasson. A 2. ábrabeli kivitelnél az (1) szívó­nyomó szivattyú dugattyújának a nyíl irá­nyában való működtetésekor a permetező­folyadék valamely, a munkás hátán lévő tartányból az (m) csőtoldathoz erősített és a fecskendőt a tartánnyal összekötő tömlőn, az (n) szívószelepen és (o) csövön keresztül a szivattyú szívóterébe hatol, honnan a du­gattyúnak a nyíllal ellenkező irányban való működtetésekor az (e h) nyomószelepen és a szivattyút körülvevő (r) szélüst falaban a nyomószelep körül elrendezett (q) nyíláso­kon keresztül az (r) szélüstbe hatol és a szélüstben lévő levegőt komprimálja. A szél­üstben komprimált levegő a permetezőfolya­dékot az (f) csap kinyitása után a (g) csö­vön keresztül a szabadba nyomja.

Next

/
Thumbnails
Contents