31043. lajstromszámú szabadalom • Rotácziós gép

Megjelent 1 ÍM)4. évi szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI HAS 81043. szára. V/d/l. OSZTÁLY­Rotációs gép. THE BUTTLER TURBINE ENGINE C° CZÉG NEW-JERSEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 5-ike. A jelen találmány lényege abban áll, hogy egy hengeres tartányban a hatóközeg egy oly hengeres dugattyút hoz forgómozgásba, melynek csavarvonalban körülfutó bordái között sajátságos alakú ütköző betétek fog­lalnak helyet és ezek előugró részeire hat tulajdonképen a hajtóközeg. Minden egyes borda között ugyanis két sor ütközőbetét van, az egyik sorozat a bor­dák közötti csatornák fenekére, a másik sorozat a bordákat szorosan körülvevő bur­kolóhenger belső falára simul s a két so­rozat között képződő, a hengeren csavarvo­nalban körülfutó teret a mindkét betétekből váltakozva előugró nyúlványok törik meg, melyek a hajtóközeg hatását fölveszik s a henger forgatását eredményezik. Minden egyes ütközőbetéten az előugró részek mindkétfelől ívesen emelkednek ki és a két ív kereszteződésénél előálló éllel képeztetnek; egy-egy ily éllel szemben két betét érintkezik egymással, mi úgy törté­nik, hogy két szomszédos betét végén az ives fölületek egymásba átmennek. A találmánybeli gép e mellett több egy­mással összekapcsolható hengerből állhat s az egyik henger kihasznált gőze vagy egyéb hatóközege a másik hengerben még tovább kihasználtatik. A hatóközeg természetesen tetszőleges lehet. Mellékelt rajzok 1. ábrája részben középen való hosszmet­szetben, részben oldalnézetben mutatja a találmánybeli gépet, a 2. és 3. ábra ugyanannak keresztmetsze­teit tünteti föl, a 4. ábra a gép három hengere közül a legkisebbnek részben hosszmetszete, rész­ben nézete, az 5. ábrán a legnagyobb átmérőjű henger­nek részben metszetét, részben nézetét látjuk, a 6. ábra a legkisebb átmérőjű henger du­gattyúhengerének szegmensét ábrázolja, rész­ben homloknézetben, részben metszetben, a 7. ábra ugyanennek a tengelyhez képest csavarvonalban képzelt metszete látható, a 8. ábra a legkisebb átmérőjű hengerben forgó dugattyúhenger egyik csavarvonal­menetének nézetét és a két borda fölületé­hez párhuzamosan vett metszetét, valamint a közbefoglalt betéteket láttatja, a 9. ábrán az említett dugattyúhenger bor­dáinak és betéteinek hosszmetszete van fol­tüntetve, a

Next

/
Thumbnails
Contents