31021. lajstromszámú szabadalom • Javított eljárás burkolatok előállítására

Megjelent 1904. évi szeptember Iió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 31021. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Javított eljárás burkolatok előállítására. MELOCCO PÉTEB CZEMENTBETON-ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 29084 sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 augusztus hó 25-ike. Jelen találmány tárgya a 29084. számú törzsszabadalomban burkolatoknak képlé­keny műkőanyagból való előállítására is­mertetett eljárásnak javítása, mellyel a törzsszabadalom szerinti eljárás hátrányai kiküszöböltetnek. Ezen hátrányok egyrészt abban állottak, hogy a burkoló anyagot köz­vetlenül a betonalapozásra raktuk föl és így a két réteg az egész burkolat rugal­masságának rovására szorosan összekötő­dött egymással, másrészt pedig abban, hogy az egyes mezők közé rakott vassínek és a burkoló anyag egyenlőtlenül koptak. Ezen hátrányokat már most úgy küszö­böljük ki, hogy az egyes mezők közti hé­zagokat valamilyen lágy homogén-anyaggal töltjük ki s a csupán vékony rétegben föl­rakandó fölső burkoló anyagot az alsó be­tonalapozástól és lágy réteggel választjuk el, mely lágy réteg a kocsiútnak elegendő rugalmasságot kölcsönöz s a mellett a rajta való kocsizást is könnyűvé és zajtalanná teszi. A jelen találmánybeli eljárásnak megis­mertetésére szolgáljon a mellékelt rajz, mely valamely kocsiút keresztmetszetét tünteti föl. A már meglévő vagy külön e czélra lé­tesítendő (1) betonalapozásra (2) homok­réteget szórunk s erre aztán egy a burko­landó kocsiút egész fölületét beborító (3) vasdróthálót feszítünk, melynek egyes ösz­szeiílesztendő részeit egymással összefon­juk. Az egész fölületet ezután (4) léczek­kel vagy vaspálczákkal tetszőleges czél­szerű alakú mezőkre osztva, az (5) műkő­anyag fölrakására előkészítjük. Ez utóbbi kemény kő vagy egyéb anyag és nem túl­ságos sok kötőanyagból, például czement­ből áll, mely alkatrészeket egymással egyenletesen és jól összekeverünk. A mű­kötő-anyagot a mezőkben mintegy 5—6 cm. vastagságban rakjuk föl, miközben a kife­szített hálót horgok segélyével úgy emel­getjük, hogy ez az anyagban hullámos alak­ban helyezkedjék el. A léczeknek megfelelő kivágásai lehetnek, hogy a drótháló föl­emelését ne akadályozzák. A burkolóanya­got egyenletes és gondos fölrakása után egy erre alkalmas hengerrel addig henge­reljük, míg elegendő szilárddá nem válik. Különösen kiemelendő az, hogy a kötőanyag főleg csak az egyes kődarabkák összetartá­sára szolgál. A hengerlés után a (4) lécze­ket vagy vaspálczákat eltávolítjuk és a hé­zagokat aszfalttal vagy tetszőleges homo­gén-anyaggal kiöntjük. A homokréteggel meggátoljuk azt, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents