31014. lajstromszámú szabadalom • Javítások röpítődobok lemezbetétjein

Megjelent 1904. évi szeptember lió 13-ái». MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 31014. szám. X/f. OSZTÁLY. Javítások röpítődobok lemezbetétjein. IIULT CARL ALBIK IGAZGATÓ ÉS HULT OSCAB WALFRIED MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát röpítődobok le­mezbetétjeinek, különösen oly betétek javí­tásai képezik, melyek lemezei a függélyes dobtengellyel párhuzamosak vagy csaknem párhuzamosak. Az ilynemű betétek eddigelé úgy az egyes lemezek megerősítése, mint a lemezek alakját illetőleg különböző módon állíttattak elő. A mégerősítési mód ismert kivitelei közé tartoznak: a lemezeknek egy vagy több gyűrűre való földugása, a csuk­lók segélyével való megerősítés és pedig a lemezeknek vagy egymással, vagy egy köz­pontos résszel való összeerősítése stb., míg az alak ismert foganatosításai szerint a le­mezek laposra készíttetnek és a dobban a dobtengelyhez képest sugárirányban rendez­tetnek el, vagy pedig a lemezek meghajlí­tott vagy szögalakot kapnak és a dobten­gelyhez képest ferdén rendeztetnek el. Mindezen esetekben azonban ama fontos követelménynek nincs elég téve, hogy a le­mezek a betétek tisztítása czéljából egy­máshoz képest egész nagyságukban eltolha­tók legyenek (és pedig nem egyszerű for­gatás által, mint egy könyv lapjai). A fön­tebbi kivitelek oly módon való czélszerű megválasztása által, hogy egy új összeállí­tást kapjunk, "könnyen juthatunk e tekin­tetben is nem várt jó eredményekre, úgy hogy a betét tisztítása nem képezi a leg­csekélyebb nehézséget sem. Ez képezi már most a jelen találmány tárgyát, mely ab­ban áll, hogy meghajlított vagy tört alakkal bíró lemezeket egy vagy több gyűrűre du­gunk föl. Ebből következik, hogy a lemezek a dobban való elhelyezés után, a gyűrűhöz való ferde helyzetük folytán a gyűrű egész hosszában egyenlő távolságban helyezked­nek el, míg a lemezek a dobból kivéve a gyűrűn összetolhatok, úgy hogy a gyűrű egy nagyobb része szabadon marad, mire a lemezek a gyűrű szabad részén egymás­után tetszés szerint eltolhatók. Az össze­gyűjtött lemezeket ezután bármely tetszés­szerinti helyen szétválaszthatjuk és a két csoportot a gyűrű egy-egy oldala felé el­tolhatjuk. Ezenkívül a gyűrű, ha a lemezek egyik végéhez elég közel van elrendezve, a lemezek összetolása után fölfelé forgat­ható, minek folytán a lemezek úgy lógnak le a gyűrűről, mint egy kulcsgyűrű kulcsai. A kissé szétválasztott lemezcsomó ezután kényelmesen a tisztító folyadékba mártható és utóbbiban mozgatható. A zárt gyűrű helyett egy fölvágott vagy nyitott gyűrűt, vagy (ellentétben a zárt

Next

/
Thumbnails
Contents