31004. lajstromszámú szabadalom • Eljárás érczek konczentrálására, ill. fémtartalmú alkatrészeiknek a meddő kőzettől való elkülönítésére

Megjelent lí)04. évi szeptember !ió 13-án. SZABADALMI WSfií HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81004. szám. XH/b. OSZTÁLY. Eljárás érezek konczentrálására, illetőleg fémtartalmú alkatrészeiknek a meddő kőzettől való elkülönítésére, CATTERMOLE ARTHUR EDWARD KOHÁSZ HIGHGATEBAN, SULMAN HENRY LIVINGSTONE ÉS KIRKPATRICK-PICARD HUGH FITZALIS KOHÁSZOK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 26-ika. A jelen eljárás czélja az érezek fémtar­talmú alkatrészeinek a kova- vagy föld­tartalmú alkatrészektől szappanok vagy más ilyen vegyületek segélyével való elkülöní­tése. A fémtartalmú alkatrészek ezen elkü­lönítése a föld vagy kovatartalmú alkat- 1 részektől a zsíros vagy gyantás savak, vagy ' bizonyos más aromatikus derivatumok, mint krezolok, phenolok stb. alkalinikus liydrá­tokkal oldható sói vagy vegyületei által eszközöltetik és azon alapul, hogy a fémek ezen anyagokhoz a föld- vagy kovatar­talmú alkatrészeknél nagyobb fizikai vonzó­dást tanúsítanak. Általában oldható kompozicziókat hasz­nálunk, melyekből a zsíros vagy gyantás savakat alkalmas ásványi savnak hozzáadása által kiválasztjuk. Ezen zsíros vagy gyantás savakat egyenértékű kausztikus alkálinak hozzáadása által ismét teljesen oldhatóvá tesszük. A jelen eljárás értelmében alkalmas módon porrázúzott éreztartalmú kőzetet vízben szuszpendálunk és e keverékhez csekély mennyiségű szappanoldatot adunk. E keve rékhez ezután csekély mennyiségű ásványi savat adunk, mely az oldható szappant vagy hasonló kompozicziót fölbontja, mi által a zsíros vagy gyantás say vagy más kompo­ziczió, mint pl. krezol stb. benső érintke­zésbe jön a szuszpeiidált érczrészecskékkel. A gyakorlatban bebizonyult, hogy ha a föl­szabadított savak stb., melyek rendes körül­mények között szilárdak is lehetnek, ki vannak csapva, és a szulfurizált érczekre, kénre, grafitra, vagy az érezben lévő szabad émre tapadnak, az előnyösen vízzel meg­nedvesített és zsíros savtól mentes kőzet­tartalmú részecskéket nem befolyásolják vagyis szabadon engedik. A zsíros és hasonló sav, mely a fém­részecskék összetapasztására használtatik, a legtökéletesebben érintkezik, illetőleg keve­redik ezekkel. Az éreztartalmú részecskéket, melyek többé kevésbé zsíros vagy gyantás vagy hasonló savakkal vannak beburkolva, különböző módszerek által el lehet válasz­tani a kőzettartalmú részecskéktől. Ha tehát a keveréket, mely vizet, zsíros vagy gyantás savat, fémtartalmú részecs-

Next

/
Thumbnails
Contents