29996. lajstromszámú szabadalom • Sínelrendezés lefektethető oskolapadokhoz

Megjelent 1904. évi május lió 3-án. MAÜY SZABADALMI KIR II1 VATAL SZABADALMI LEI RAS 29996. szám. IX/g. OSZTÁLY. Sínelrendezés lefektethető iskolapadokhoz. MÜLLER PÁL JÁNOS KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 október hó 10-ike. Lefektethető iskolapadoknál a padoknak a pallón átmenő sínekkel történő megerő­sítése külön csuklószerkezetek (sarkak, bil­lentő csapágyak stb.) segélyével vagy oly módon való megerősítése, hogy két padot az egyik pad kezdő csuklójának a másik pad végcsuklójával közös csuklócsap útján kapcsoljuk össze, a következő okokból bi­zonyult előnyösnek. Ezek a sinek a padok lefektetése által tisztítás czéljából szabaddá tett padlófölü­letet biztosan elhatárolják, míg oly ese­tekben, melyekben eme sinek hiányzanak, a söprésnél a szemét egy részét a padlá­bak között a már kisöpört pallófölületre söpörjük vissza. Ezenkívül az ily lefektet­hető iskolapadoknál ezek czélszerű elren­' áezése azt is megköveteli, hogy a forgás­tengelyük lehetőleg egyenes vonalban fe­küdjenek, nehogy a padok oldalirányban lengjenek ki és nehogy akkor, mikor azok közvetlenül egymás mögött vannak elhe­lyezve, a lefektetésnél egymásba ütköz­zenek. A padokat ugyanis a hely kedvező kihasználhatása czéljából lehetőleg egy­más mellett kell fölállítani. Az átmenő sín már most az egyes csuk­lókat úgy vízszintes, mint függélyes irány­ban minden esetben egy vonalban tartja, míg egyébként a palló egyenetlenségei vagy a padok beállításánál és a csuklók fölszerelésénél elkövetett hibák, továbbá helyes fölállításnál az elégtelen rögzítés nnatt az egyes csapok igen könnyen hely­telen állásba juthatnak. Ezt a sínt azonban eddig oly hosszúra kellett méretezni, a mekkora az egymás mö­gött álló padsorok teljes mélysége, tehát ha a padok fölállítását megváltoztattuk, a sínek hosszát is meg kellett változtatni. Ez úgy a pallóra fölerősített, mint a sza­badon fekvő síneknél akként történt, hogy a sínhez egyes síndarabokat hozzácsavarol­tak, illetve arról egyes darabokat lecsava­roltak, mi igen gyakran lakatos igénybevé­telét követelte meg. Ennek az volt a kö­vetkezménye, hogy a síndarabok hozzáerő­sítését vagy eltávolítását csakis kénysze­rítő körülmények között végezték és csak alacsony sínprofilokat alkalmaztak, melyek a közlekedést nem igen akadályozták. Ily alacsony sínprofilok azonban a söprésnél nem határolták el biztosan az egyes padló­csíkokat. A találmány tárgyát képező újítás min­den jogos követelménynek a legegyszerűbb módon felel meg. Mindegyik padnál egy­egy külön síndarabot alkalmazunk, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents