29989. lajstromszámú szabadalom • Forgattyú edények számára

Megjelent 1904. évi május lió 3-án. SZABADALMI LEÍRÁS 29989. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Fogantyú edények számára. LOVE SYDNEY ERNŐ FÖLDMÍVES CRE CRE VILLAGEBEN ÉS M< : RAE VILMOS JÁNOS FÖLDMÍVES JOHN BULL CREKBEN (AUSZTRÁLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1903 október hó 2-ika. A jelen találmány tárgya egy oly fo­gantyú, melyet már használatban volt, vagy használatban lévő kerek, szögletes vagy egyéb alakú edényeken lehet alkalmazni, oly czélból. hogy az edényeknek kezelése meg legyen könnyítve. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy edényrészen oldalt megerő­sített fogantyút ábrázol; a 2. ábra ugyanazt a fogantyút tünteti föl az edényről lekapcsolva: a 3. ábra kőolaj-edények számára való fo­gantyút ábrázol; a 4. ábra a találmánybeli fogantyúnak to­vábbi módosított alakját tünteti föl. és végül az 5. ábra a 4. ábrabeli fogantyúnak alkal­mazásában való nézete. Az l. és 2. ábrabeli fogantyúnál (A) a fölső, (Al) az alsó kapocs, melyekkel a fo­gantyút az edényekre foglaljuk, a melyek­nek fölső, illetőleg alsó végén (B), illetőleg (Bl) ütköző kampók foglalnak helyet. A tulajdonképeni (C) fogantyú vagy fül a fölső (A) kapocs-rúddal egy darabból ké­szül, míg azt az alsó kapocs-rúddal (D) szögecs fog'alja össze. A (C) fül fölső ré­szén az ujjszerú (E) toldat a fogantyúnak kényelmesebb kezelésére szolgál. A fölső (A) kapocsrúdnak (P) toldata a fogantyúnak az edényre foglalt helyzetében az alsó kapocsrúd (Gl) öblébe fogódzik s fordítva az alsó kapocsrúd (G) toldata a fölső kapocsrúdnak (FI) öblébe fogódzik. Az (F2) és (J2) toldatok az összekapcso­lásnál a kapcsoló rudak mozgását ha­tárolják. A kapocsrudak végein lévő (H, Hl) for­gáscsapok (J) emeltyűn mennek keresztül, melynek (Jl) fogantyúja van. A (J) emel­tyűnek fölfelé nyúló helyzetében rögzíté­sére a fölső (A) kapoesrúdon alkalmazott (J2) ütköző szolgál. A 3. ábrabeli foganatosítási alaknál az (A) kapoesrúdon a (C) fül helyett a (Kl) | lyukkal ellátott (K) toldat van alkalmazva, melynek lyukán keresztül egy kötelet lehet húzni, vagy pedig abba valamely más edény­nek kampószerű toldatát lehet beakasztani. E mellett az edénynek két oldalán is lehet egymással szemközt a találmánybeli kapocs­rudakat alkalmazni. Egyébként itt az alább leírt elrendezést is alkalmazhatjuk; ehez csak az alsó kapocsrúdnak alsó végét föl-

Next

/
Thumbnails
Contents