29930. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kemencze vízdús bituminozus tüzelőanyagok kokszolására

Megjelent 1904. évi április hó 2;~-én. MAGY SZABADALMI KIR. riIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29980. szám. Il/a. OSZTÁLY. Eljárás és kemencze vízdús, bituminozus tüzelő anyagok kokszolására DR H0ER1NG PÁL VEGYÉSZ BERLINBEN ÉS DR MJÖEN I. ALFRÉD VEGYÉSZ CHRISTIÁNIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 3-ika. A jelen találmány tárgyát az jellemzi, hogy ama nagy, mostanig értékesítetlenül hagyott gőzmennyiségek, melyek a vízdus, bituminozus tüzelőanyagok (tőzeg, barna­szén stb.) kokszolását megelőzőleg eszkö­zölt szárításnál fejlődnek, hasznosíttatnak, és pedig az által, hogy ezen gőzmennyisé­gek a kokszolási periódusban a gázzá ala­kuló anyagra hatást gyakorolnak, úgy hogy, eltekintve az egyébként fölhasználat­lanul hagyott gőz fölhasználásának nagy előnyétől, fokozott ammoniáknyerés, vala­mint fokozott kátrányfejlesztés érhető el. Ezen czélra a szárítás közben zárt tér­ben visszatartott vízgőzök az esetleg ben­nük foglalt csekély mennyiségű gázokkal együtt vagy közvetlenül, vagy pedig túl­hevítős után a magasabb hőfoknál kokszo­lódé anyaghoz hozzávezettetnek. Itt azonban nem arról van szó, mint pél­dául az úgynevezett mondgáz-műveletnél, melynél tudvalevőleg szintén gázokat veze­tünk a kemencze hidegebb részeiből annak melegebb zónáiba, hogy a gázok visszatar­tása ezé Íjából kátrányolajokat fölmelegít­sünk, hanem csupán a vízgőznek egy kok­szoló kemencze hidegebb zónáiból annak melegebb zónáiba való bejuttatásáról, mi mellett a kátrányolajok a lehetőség sze­rint változatlanul meghagyandók. A vízgőzöknek az elgázosítandó anyaghoz való hozzávezetése oly módon történhetik, hogy e czélra a kemenczében vagy ezen kí­vül elrendezett külön csövek, kamrák al­kalmaztatnak; lehet azonban a vízgőzöket pusztán szívóhatás által a kokszolási zó­nába bevezetni. A gőzök tehát ez esetben mindenekelőtt a szárítandó anyagon nyo­mulnak keresztül és csak azután jutnak a már elgázosított anyagon keresztül a kok­szolási zónába. Természetes, hogy e két eljárás kombinálható is, mikor is a vízgő­zök egy része az említett csatornákon ke­resztül vezettetik a kokszolási zónába, míg másik része az anyagon keresztül jut abba. A mint már a bevezetésben említettük, a jelen új eljárás jellemző ismertető jele abban áll, hogy a kokszolandó anyag szá­rítása által keletkező gőzök nem távoznak el kihasználatlanul, hanem a kokszolási mű­velet keresztülvitelére használtatnak föl. Természetes, hogy e művelet úgyis foga­natosítható, hogy az anyag előzetes szárí­tása egy külön retortában megy végbe, melyből egy gőzvezeték vezet a kokszoló kemenczéhez. Ez esetben azonban az anya-

Next

/
Thumbnails
Contents