29927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés alkoholtartalmú folyadékok lepárlására és rektifikálására

Megjelent I9<)4. évi április lio 525-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LETRAS 29927. szám. I v/b. OSZTÁLY. Eljái'ás és berendezés alkoholtartalmú folyadékok lepárlására és rektifikálására. ÍJUILLAUME EMIL MÉRNÖK CHARLYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 27-ike. A találmány tárgya egy új, közvetlen és folytonos eljárás alkoholt tartalmazó folya­dékok és czefrék lepárlására és rektifikálá­sára, mely eljárás szerint eddig el nem ért tisztaságú és minőségű alkoholt lehet egyet­len műveletben előállítani. Hogy az előállított alkohol tiszta és ki­fogástalan minőségű legyen, a főoszlopot, — melyet a következőkben «rektifikáló oszlop­nak)) nevezünk, a mennyiben a szokásos, rektifikáló eljárásoknál alkalmazott rekti­tikáló oszlopot helyettesíti, — két tisz­tító oszlop (az első és utolsó oszlop) közé kell bekapcsolni, úgy hogy ebben az osz­lopban a kitűzött czél elérésére elég soká tartó részleges lepárlás útján mindazokat a termékeket kiűzzük, melyek úgy az alacsony, mint a magasfokú alkohollal szemben «első részlet® gyanánt szerepelnek. A jelzett eljárásnál a következő főbb szempontok voltak mérvadók: 1. Bizonyos anyagokat (nevezetesen az isoamyl-isovalerat, isoamyl-acetat, aethyl­isovalerat, aethyl-isubutirat stb.), melyek a hideg alkohololdattal szemben első rész­letet képeznek, csupán akkor lehet teljesen eltávolítani, ha az alacsonyfokú flegmákat a rektifikáló eljárás kezdetén vetjük alá partiális lepárlásnak Később ezeket az anya­gokat tényleg nem sikerül lepárolni, mert az aethylalkohollal szemben — mikor ennek konczentrácziója növekedik — már nem viselkednek első részlet gyanánt. 2. A fentebb jelzett és a czefre lepárlá­sánál képződött fertőzmények legnagyobb részének leválasztását biztosító előzetes tisz­títás elhagyása esetében a jelzett fertőzmé­nyek az alkohol konczentrácziójának növe­kedésénél egymásra köicsön hatást gyako­rolnának, sőt a konczentrálásra irányult és a leghosszabb időt igénybevevő művelet köz­ben eme jelzett reakczió hatása alatt újabb oly fertőzmények is keletkeznek, melyeket később egyáltalában nem lehet eltávolítani, a mennyiben ezek legnagyobb része általá­nos viselkedésük alapján az első és utolsó részlet közé eső részletbe sorozandók és a mennyiben ezek rektifikáczió-tényezője — vagy legalább egynehányé — lényegesen nem tér el az aethylalkoholétól. 3. Daczára az előzetes tisztításnak és daczára minden elővigyázati rendszabály­nak, a rektifikálásnak nevezett és aranylag leghosszabb ideig tartó konczentrálási folya­mat közben újból képződnek oly aetherek és aldehydek, melyek a tiszta szesz utó • ! lagos megtisztítását föltétlenül szükségessé ' teszik, mikor is a kellő magas fokú alko-

Next

/
Thumbnails
Contents